În Băbeni, trei posturi sunt scoase la concurs


Primăria orașului Băbeni organizează concurs pentru ocuparea, pe o perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Astfel, urmează a fi angajați un șef de birou (clasa de salarizare 66, în cadrul Biroului de mediu, spaţii verzi, salubritate şi iluminat public), conducător autospecială (clasa de salarizare 27 în cadrul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă), muncitor necalificat (treapta profesională I, clasa de salarizare 5, în cadrul Biroului de mediu, spaţii verzi, salubritate şi iluminat public).

Condițiile necesare pentru participarea la concurs

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
• să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• să cunoască limba română, scris și vorbit;
• să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• să îndeplinească toate condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.