În atenția fermierilor care au luat banii de la stat! Ce și pe cine controlează APIA?


După cum vă informam și anterior, pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative și la fața locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate și aprobate prin decizie a directorului general al APIA și avizate de direcția de specialitate din MADR.
În cazul în care fermierul, care a depus cerere unică de plată – declarația privind sectorul zootehnic, a fost selectat pentru controlul la fața locului nu permite efectuarea controlului de către reprezentanții organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz cererea fermierului va fi respinsă de la plată pentru anul în curs, potrivit Ghidului solicitantului, publicat pe site-ul APIA.
Valoarea ajutorului cuvenit fermierului pentru ANTZ schema cuplată de producție în sectorul ovine/caprine și/sau sprijin cuplat în sectorul zootehnic se reduce în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare pentru neconformități constatate în urma controalelor administrative și la fața locului. Pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic sancțiunile administrative sunt reglementate de prevederile art. 31 din Reg. (UE) nr.640/2014 cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea angajamentelor asumate prin semnarea cererii unice de plată – declarația privind sectorul zootehnic atrage după sine sancțiuni administrative, după caz.
Excepții de la aplicarea sancțiunilor administrative: nerespectarea angajamentelor asumate ca urmare a unui caz de forță majoră / circumstanță excepțională (în conformitate cu art.30 din OUG 3/2015) cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca fermierul să informeze în scris APIA în acest sens, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care solicitantul /succesorul său în drepturi se află în situația prevăzută la art. 30 din OUG 3/2015 cu modificările și completările ulterioare; nerespectarea perioadei de reținere ca urmare a unei circumstanțe naturale (în conformitate cu prevederile art. 32 din Reg. Delegat (UE) nr. 640/2014) cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca fermierul să informeze în scris APIA în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea circumstanței naturale.
Circumstanța naturală produsă după termenul limită de reținere nu influențează acordarea ANTZ ovine/caprine și/sau SCZ, înștiințarea circumstanței nefiind obligatorie.

În cazul în care sunt respectate toate celelalte condiții de acordare, inclusiv perioada de reținere până la data evenimentului de CN, animalele supuse circumstanțelor naturale nu sunt determinate la plată, dar nici nu sunt animale cu neconformități, fiind exceptate de la aplicarea sancțiunilor administrative.
Sancțiunile suplimentare sunt calculate în conformitate cu prevederile articolului 31, alineatul 2, din Regulamentul Delegat (UE) nr. 640 din 11 martie 2014 cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea suplimentară se recuperează în conformitate cu prevederile articolului 31 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) nr.640/2014 cu modificările și completările ulterioare.
Dacă suma nu poate fi reținută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.
Depistarea si recuperarea sumelor necuvenite
Art. 63 „Plăți necuvenite și sancțiuni administrative” din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 cu modificările și completările ulterioare, prevede: “(1) Dacă se constată că un beneficiar nu îndeplinește criteriile de eligibilitate sau nu respectă angajamentele sau alte obligații legate de condițiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevăzute de legislația agricolă sectorială, plata aferentă ajutorului nu se efectuează sau acesta se retrage în întregime sau parțial și, după caz, drepturile la plată aferente menționate la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 cu modificările și completările ulterioare, nu se alocă sau se retrag.”
Art. 7 (Recuperarea plăților necuvenite) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 cu modificările și completările ulterioare, prevede:
„(1) În cazul efectuării unei plăți necuvenite, beneficiarul rambursează suma respectivă împreună cu dobânda aferentă acesteia, dacă este cazul, calculată în conformitate cu alineatul (2).
(2) Dobânzile se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru beneficiar, termen care este indicat în ordinul de recuperare și care nu poate depăși 60 de zile, și data rambursării sau a deducerii.
(3) Obligația de rambursare menționată la alineatul (1) nu se aplică dacă plata a fost efectuată ca urmare a unei erori a autorității competente sau a unei alte autorități și dacă eroarea nu ar fi putut fi depistată în mod rezonabil de beneficiar.
În cazul în care eroarea este legată de date faptice pertinente pentru calculul plății în cauză, primul paragraf se aplică numai dacă decizia de recuperare nu a fost comunicată în termen de 12 luni de la efectuarea plății.