În atenţia contribuabililor care au sedii secundare


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contri­bua­bi­lilor interesaţi că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433/21.06.2011, a fost publicată Legea nr. 126/2011, privind aproba­rea Ordonanţei de Urgenţă a Gu­vernului nr. 88/2010 pentru modi­ficarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, prin care a fost modificată modalitatea de plată a impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii.

Conform noilor prevederi, plata impozitului pe salarii datorat de sediile secundare se face de societatea mamă în contul unic 20.47.01.01 – Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic în curs de distribuire, codificat cu codul unic de înregistrare al fiecărui sediu secundar, deschis la trezoreria la care este arondat contri­buabilul care le-a înfiinţat. Societatea mamă va întocmi câte un ordin de plată distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscală al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

Important! Contribuabilii au obli­ga­ţia de a declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit le­gii, de acestea. Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariaţi se declară în for­mularul 112 de societatea mamă la or­ganul fiscal unde aceasta este înre­gistrată, defalcat pe fiecare cod fiscal al sediilor secundare cu minimum 5 salariaţi. Codul fiscal şi impozitul pe veniturile din salarii aferent se declară la secţiunea F.2 a formularului 112.

Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătit­oare de salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine unităţii fiscale în a cărei rază teritorială se află situate acestea.