„Codaşă” – doar la ordinea alfabetică a judeţelor


• Vâlcea bate celelalte judeţe la accesarea de fonduri europene

Cilea_incruntatInstitutul pentru Politici Publice a lansat la începutul acestei săptămâni un studiu în care face analiza capacităţii şi implicării administraţiilor publice locale în absorbţia durabilă a banilor europeni pentru dezvol­ta­rea comunităţilor. Din cuprinsul acestui stu­diu  rezultă că rata de absorbţie a fondurilor europene înregistrată anul trecut nu a depăşit 1%, iar cauza este dată pe seama inexistenţei unei gândiri unitare care trebuia să ţină cont de faptul că România îşi sta­bilise încă de-acum 4 ani anumite priorităţi de dezvoltare, adică aşa numiţii poli de dez­voltare. De asemenea, se mai face pre­ci­zarea că atragerea fondurilor europene de către consiliile judeţene s-a făcut în bună măsură cu supraestimarea posibilităţilor locale pentru asigurarea cofinanţării.

Judeţul Vâlcea nu se regăseşte în exem­plele date în cuprinsul studiului nici printre cele evidenţiate şi nici printre cele criticate. Este lăudat, de exemplu, judeţul Suceava pentru succesul de a fi absorbit, în 4 ani, fonduri europene pe toate structurile programelor sectoriale în valoare de 78,3 milioane euro.

Această nominalizare mi-a creat, cum era şi firesc, o stare de nemulţumire şi de dis­confort. Dacă Consiliul Judeţean Sucea­va este evidenţiat pentru cele 78,3 milioane euro şi a fost clasat pe primul loc pe ţară, atunci în ce top mai poate fi încadrat Con­siliul Judeţean Vâlcea cu cele 113 proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambu­r­sabile care au atras după ele 561 milioane euro, adică de peste 8 ori mai mult decât Suceava?

Mai în glumă, mai în serios, se poate spune că autorii studiului n-au mai avut răb­dare să ducă investigaţiile până la ultimul judeţ şi că, aflându-se în ordinea alfabetică pe penultimul loc, Vâlcea a fost scoasă din cercetarea Institutului pentru Politici Pu­bli­ce. Dacă ar fi mers, într-adevăr, cu cerce­tările până la capăt, pe toate judeţele ţării, distinşii economişti şi sociologi nu puteau să nu reţină faptul că Vâlcea are deja, până la această dată, contracte de finanţare sem­nate pentru accesarea a 391 milioane euro cu 90 de proiecte şi că alte 13 proiecte au fost deja evaluate şi aprobate, ele urmând să mai atragă în perspectiva foarte apropiată încă 79 milione euro.

Se mai precizează în studiul sus-amintit, că unele domenii, aşa cum este cel al infrastructurii de sănătate, au rămas în afara finanţărilor europene. Cu tot respectul pentru autori, îmi permit să-i contrazic, subliniind că Consiliul Judeţean Vâlcea are în derulare 3 proiecte cu contracte de finan­ţare nerambursabilă gata semnate de către Au­toritatea de Management din cadrul Minis­terului Sănătăţii pentru lucrări de rea­bi­litare şi modernizare în valoare de aproa­pe 20 milioane euro, fiind executate sau în curs de realizare la Spitalul municipal Dră­gă­şani, Spitalul orăşenesc Brezoi şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea.

Ne-a mai reţinut atenţia din documentul dat publicităţii următoarea frază – atenţio­nare: „Este important ca cei care candi­dea­ză astăzi pentru un nou mandat în ad­mi­nis­traţia locală să înţeleagă importanţa ca­pi­tală a utilizării eficiente pe viitor a banilor euro­peni pentru dezvoltarea locală”. Am mul­ţu­mirea şi satisfacţia să informez că am meditat mult asupra semnalului tras de Ins­titutul pentru Politici Publice şi, pe această bază, mi-am propus ca în viitorul mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea să mai lansăm pe piaţa de atragere a ba­ni­lor europeni alte 165 de noi proiecte cu care vom accesa fonduri nerambursabile în va­loare totală de 774 milioane euro. E mult? E puţin? Las pe alţii să răspundă. Eu, ca şi până astăzi, îmi voi face datoria de preşe­dinte!

dr. ing. ION CÎLEA,

preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea