Cine poate obţine subvenţia de 4.000 euro pentru tractoare?


tractor1Aşa cum vă anunţam în ediţia noas­tră de ieri, în urma unei cola­borări strânse între Ministerul Agri­cul­turii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) – Administraţia Fondului pen­tru Mediu (AFM) a fost elaborată şi notificată schema de ajutor de stat pentru înnoirea parcului naţional de trac­toare şi maşini agricole autopro­pulsate. În acest fel, fermierii pro­prie­tari de tractoare sau maşini agricole autopropulsate care înlocuiesc un vehicul vechi cu unul nou vor putea be­neficia de o primă de casare de până la 17.000 lei (aproximativ 4.000 euro), dar nu mai mult de 40% din pre­ţul de achiziţie fără T.V.A al unui trac­tor nou sau maşini agricole autopro­pulsate noi. Programul de sti­mulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopro­pulsate se desfăşoară până la finele anului 2013 şi va fi finanţat dintr-un buget de 51.000.000 lei (aproximativ 12 milioane euro) şi este gestionat de Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Cum impactul acestei ştiri a fost unul neaşteptat, revenim cu amănunte în ceea ce priveşte modalitate de acce­sare a cestor fonduri. Ei bine, potrivit proiectului Ghidului de finanţare a Pro­gramului de stimulare a înnoirii Parcu­lui naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, acest sprijin financiar se poate acorda pro­du­cătorilor agricoli care deţin în pro­prie­tate tractoare şi/sau maşini agri­cole autopropulsate uzate înma­tricu­late/înregistrate pe numele lor:  per­soa­ne fizice şi moştenitorii acestora, pre­cum şi persoane fizice autorizate;  în­treprinderi individuale şi între­prin­deri familiale constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşu­ra­rea activităţilor economice de către per­soanele fizice autorizate; între­prin­derile individuale şi întreprinderile fa­miliale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv re­cu­­noscute preliminar, sau orga­nizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrate în Regis­trul agricol, Registrul fermelor, Regis­trul plantaţiilor viticole, Registrul na­ţio­nal al exploataţiilor, alte evidenţe fun­ciare, care exploatează terenuri agri­cole şi/sau deţin, cresc ori exploa­tea­ză animale, după caz, individual sau în forme de asociere conform le­gislaţiei în vigoare, care îşi desfă­şoa­ră activitatea în domeniul producţiei agricole primare. Programul de sti­mu­lare a înnoirii Parcului naţional de trac­toare şi maşini agricole autopro­pul­sate se desfăşoară până la finele anului 2013 şi va fi finanţat dintr-un buget de 51.000.000 lei (aproximativ 12 milioane euro). Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi ma­şini agricole autopropulsate se află în curs de realizare, iar după publicarea ordinului de ministru pentru apro­ba­rea acestuia în Monitorul Oficial al Ro­mâniei, Administraţia Fondului pen­tru Mediu va organiza sesiunea de înscriere în vederea validării pro­du­cătorilor de tractoare şi/sau maşini agri­cole autopropulsate. Lista produ­că­torilor validaţi în Program se va pu­blica pe pagina de internet a Admi­nis­traţiei Fondului pentru Mediu: www.afm.ro. Din acel moment, pro­prie­tarii de tractoare sau maşini agri­cole autopropulsate uzate se pot adresa producătorilor validaţi în pro­gram. După obţinerea de la produ­că­torii validaţi a notelor de înscriere în program, solicitanţii vor depune la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu cererile de finanţare însoţite de documentele prevăzute în Ghidul de finanţare a Programului.