Asociaţia Română a Centrelor de Ceramică Populară, membră fondatoare a Grupării Europene de Cooperare Teritorială „Oraşele Ceramicii”


fartatLa exact un an de la înscrierea ceramicii de Horezu în lista Patrimoniului cultural imaterial UNESCO, o nouă realizare deosebită, de mare importanţă pentru cultura românească şi europeană s-a concretizat, în intervalul 2-3 decem­brie 2013, la Barcelona, Spania. Astfel, la sediul Fundaţiei Artesania Catalunya, una dintre cele mai importante organi­zaţii responsabile de conservarea şi pro­movarea artelor tradiţionale din Spania, s-a desfăşurat ceremonia semnării documentelor constitutive ale Grupării Europene de Cooperare Teritorială “Ora­şele Ceramicii”, structură europeană care reuneşte organizaţiile naţionale ale centrelor ceramicii din Italia, Franţa, Spania şi România. Evenimentul a reunit preşedinţii organizaţiilor din statele membre fondatoare, respectiv Antoine di Ciaccio (Franţa), Isabel Sanchez Ruiz (Spania), Ilie Fârtat (România) şi Claudio Gheller (Italia), care, au semnat, într-un cadru festiv, documentele oficiale. Ei au fost asistaţi de directorii tehnici ai orga­nizaţiilor naţionale: Charles Fillit (Franţa), Oriol Calvo (Spania), Eugen Să­vu­lescu (România) şi Giuseppe Ol­meti (Italia). De asemenea, a participat dl. Jose Antonio Moreno Andreo, repre­zen­tant al oraşului Totana din provincia Murcia, Spania, care reprezintă autoritatea de control economico-financiar al organi­za­ţiei nou constituite.

Această realizare, de maximă impor­tanţă la nivel naţional şi european, a fost posibilă prin eforturile conjugate ale organizaţiilor fondatoare, întinsă pe o perioadă de patru ani, care a necesitat un amplu proces de corelare a obiecti­ve­lor specifice; negociere a structurilor de coordonare ale GECT şi o acţiune complexă de avizare a documentelor constitutive ale organizaţiei europene de către ministerele de resort din ţările fondatoare. În România, documentele Grupării Europene au fost avizate favo­rabil de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Afa­cerilor Interne, Ministerul Muncii, Fami­liei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Fondurilor Euro­pe­ne, Ministerul Culturii şi Autoritatea Naţională pentru Turism din cadrul Ministerului Economiei. Toate aceste demersuri la nivel naţional au fost realizate de Primăria oraşului Horezu, membru fondator al Asociaţiei Române a Localităţilor Centre de Ceramică Popu­lară a cărei preşedinţie este asigurată de dl. Ilie Fârtat, Primarul oraşului Horezu.

Noua structură europeană, GECT “Oraşele Ceramicii”, va începe să func­ţioneze în ianuarie 2014 şi va beneficia de o prezentare publică la Bruxelles, cu ocazia Conferinţei Comitetului Regiunilor cu tema “Cultura, creativitate şi rolul regiunilor şi oraşelor din Europa”, care se va desfăşura în intervalul 29-30 ianuarie 2014, eveniment în cadrul căruia se realizează evaluarea pe termen mediu a Strategiei Europa 2020 care va fi prezentată în cadrul lucrărilor celui de-al 6-lea Summit european al Regiunilor şi Oraşelor de la Atena, din 7 – 8 martie 2014. Tot în 2014, se va desfăşura Adunarea Generală a GECT, care va reuni delegaţiile naţionale ale membrilor fondatori, cu o reprezentare egală de cinci membri cu drept de vot din partea fiecărei ţări participante.

horezu1GECT „Oraşele Ceramicii” şi-a pro­pus patru teme principale de acţiune: dez­voltare economică, turism şi dezvol­tare culturală, educaţie în spiritul dezvol­tă­rii durabile şi conservarea, dezvoltarea şi promovarea patrimoniului naţional, eu­ro­pean şi mondial, care vor fi abordate în cadrul unor proiecte finanţate de Uniu­nea Europeană şi programele naţionale.

Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială “Oraşele Ceramicii” bene­fi­ciază de avantajul că este una dintre puţinele organizaţii de acest tip la nivel European ce are un caracter tematic, în acest caz ceramica, existând un interes deosebit de dezvoltare a acestei direcţii din partea Uniunii Europene, fapt susţinut de diversitatea de programe abordabile care sunt preconizate pentru perioada de programare 2014-2020. Refe­rindu-se la eveniment, primarul Ilie Fârtat ne-a spus: „Ţinând cont de im­portanţa acestei realizări, este momentul ca Asociaţia Română a Localităţilor Centre de Ceramică Populară să fie susţinută de organismele judeţene şi naţionale în dezvoltarea activităţilor pe care şi-i le propun pentru a reuşi să obţină o eficienţă maximă a acestei opor­tu­nităţi de prim rang, activarea ca mem­bru fondator cu drepturi depline în cadrul noii structuri europene a ceramicii”.