3.500 de proiecte candidate la finanţarea nerambursabilă pentru instalarea tinerilor fermieri


agricultura5• Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a finalizat evaluarea celor 4.083 de proiecte depuse de tinerii fermieri pentru a obţine finanţare nerambursabilă prin Măsura 112 • Sesiunea pentru depunerea cererilor de finanţare aferente „Instalării tinerilor fermieri” (Măsura 112) s-a desfăşurat în perioada 1 – 29 iulie a acestui an

Potrivit unui comunicat oficial de presă, în urma analizării tuturor pro­iec­telor depuse, au fost evaluate ca fiind eligibile, 3.500 de proiecte ale ti­ne­rilor fermieri de pe întreg teritoriul Ro­mâniei. Valoarea nerambursabilă a aces­tora este de 71,6 milioane de euro.

„Sudul ţării deţine monopol asupra numărului de proiecte eligibile depuse în cadrul acestei sesiuni. Astfel, pe primul loc se află Regiunea 4 Sud – Vest, Craiova cu 844 de cereri de fi­nan­ţare, urmată de Regiunea 2 Sud – Est, Constanţa cu 614 proiecte şi de cele 521 de proiecte ale Regiunii 3 Sud, Târgovişte.

Tinerii fermieri au solicitat sprijin financiar pentru dezvoltarea diverselor activităţi. Cele mai accesate domenii de investiţii au fost cele pentru api­cultură şi ferme vegetale dar şi pentru creşterea animalelor, exploataţii horti­cole şi modernizări ale fermelor.

După publicarea pe pagina ofi­cială de internet a APDRP a rezul­ta­telor evaluării proiectelor depuse, po­ten­ţialii beneficiarii vor fi notificaţi, în ter­men de 3 zile lucrătoare, dacă pro­iectul depus a fost declarat eligibil sau neeligibil.

În urma primirii notificării, în ter­men de 5 zile lucrătoare beneficiarii pot depune contestaţii cu privire la re­zul­tatele evaluării proiectelor. Acestea se pot depune la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pes­cuit (OJPDRP) unde a fost depusă cererea de finanţare.

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fer­mieri” se încadrează în Axa I – „Creş­terea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale: Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de moder­ni­za­re şi conformitate cu cerinţele pentru pro­tecţia mediului, igiena şi bunăs­tarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; Îmbunătăţirea managemen­tu­lui exploataţiilor agricole prin reînnoi­rea generaţiei şefilor acestora, fără creş­terea populaţiei active ocupate în agricultură.

Obiectivele specifice măsurii se referă la creşterea veniturilor ex­ploa­taţiilor conduse de tinerii fermieri

Obiectivele operaţionale se referă la creşterea numărului de tineri agri­cultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agri­cole, care produc în principal pro­duse agricole vegetale şi animale (ma­terie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), per­soa­ne fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE; este situată pe teritoriul ţării; este înre­gis­trată în Registrul unic de identi­fi­care – APIA şi Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt: Persoana fi­zi­că; Persoana fizică înregistrată şi au­to­rizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi com­ple­tările ulterioare: individual şi indepen­dent, ca persoane fizice autorizate; ca între­prinzători titulari ai unei întreprin­deri individuale; Asociat şi adminis­tra­tor unic al unei Societăţi cu răspun­dere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modifi­că­rile şi completările ulterioare” preci­zează documentul.