Tinerii vâlceni îşi doresc să devină agenţi de poliţie


• admiterea a ajuns la final

 

Prin intermediul unui comuni­cat de presă, IPJ Vâlcea anunţă că, la începutul acestei săptă­mâni, urmează să fie finalizate activităţile de recrutare a candi­daţilor înscrişi pentru admiterea în şcolile de agenţi de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor In­terne.

Recrutarea candidaţilor pen­tru admiterea în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câm­pina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”– Cluj-Napoca s-a realizat de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Ins­pec­toratului Judeţean de Poliţie Vâlcea pentru candidaţii care au domiciliul înscris în cartea de iden­titate pe raza judeţului Vâl­cea. Conform Dispoziţiei Directo­ru­lui General al DGMRU, nr. II/508 din 2 aprilie 2014, candidaţii re­crutaţi pentru instituţiile de învăţă­mânt din structura Ministerului Afacerilor Interne parcurg urmă­toa­rele etape şi probe de selecţie:

– etapa I de selecţie, realizată la unităţile teritoriale care au recrutat candidaţii, respectiv a examinării medicale şi a evaluării psihologice;

– etapa II-a de selecţie, realizată la instituţiile de învăţă­mânt, respectiv a contravizitei medicale, a probei de verificare a aptitudinilor fizice şi a probei de verificare a cunoştinţelor.

Examinarea medicală a can­di­daţilor s-a realizat la nivelul Cen­trului Medical Judeţean Vâlcea şi a constat în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform bare­melor medicale în vigoare.

Evaluarea psihologică a can­di­­daţilor se va realiza de către spe­cialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, în zilele de 11 şi 12 august, potrivit plani­ficării afişate pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Jude­ţean Vâlcea. Pentru candidaţii care nu vor promova testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subor­dinea Inspectoratului Gene­ral al Poliţiei Române se organi­zează şi se desfăşoară în peri­oada 6-14 septembrie, conform gra­ficului stabilit de către institu­ţiile de învăţământ.

Candidaţii se vor prezenta în zilele de 6 şi 7 septembrie la se­diul şcolii de agenţi de poliţie pen­tru care au optat, în vederea îns­crierii şi achitării taxei de parti­ci­pare la concurs, în cuantumul sta­bilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de con­curs.

Persoanele prevăzute la art. 18 alin. (4) din Ordinul ministrului ad­ministraţiei şi internelor nr. 1371/2006 pentru aprobarea „Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în instituţiile de învăţă­mânt postliceal din Ministerul Administraţiei şi In­ternelor” sunt exceptaţi de la plata taxei de concurs candidaţii care:

• sunt orfani de ambii părinţi;

• provin din casele de copii sau din plasament familial;

• sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;

• sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

• au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admi­tere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului;

• sunt absolvenţi ai liceelor M.A.I., promoţia anului participării la concursul de admitere.

Candidaţii care solicită scutirea de taxă de participare la concurs trebuie să probeze cu acte că se află în una din situaţiile enumerate mai sus, la data îns­crierii. Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursu­lui de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele docu­mente:

• atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

• diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie tradusă şi legalizată;

• foaie matricolă din perioada studiilor liceale, în copie tradusă şi legalizată.

În şcolile de agenţi de poliţie ale Poliţiei Române, concursul de admitere se desfăşoară după următorul calendar:

a) în perioada 8-10 septem­brie, probele eliminatorii:

1.examinarea medicală;

2. verificarea aptitudinilor fizice.

b) în data de 11 septembrie: proba de verificare a cunoştin­ţelor, constând într-un test-grilă la:

1. limba română;

2. limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la înscriere).

Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se for­mu­lează din tematica de concurs stabilită de Comisia de admitere a Inspectoratului General al Poliţiei Române – sesiunea 2014.

Pe site-urile www.scoalapolitie.ro şi www.scoalapolcj.ro se află postate tematica şi bibliografia de con­curs, graficul/calendarul desfăşu­rării concursului, precum şi alte ele­mente de interes pentru can­didaţi.

 

În atenţia candidaţilor!

 

Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele nece­sare, locul de desfăşurare) tele­fonic sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru par­ticiparea la concursul de ad­mitere, candidaţii vor avea asupra lor:

a) cartea de identitate sau paşaportul;

b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau ade­ve­rinţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii promoţiei 2014, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în cadrul exa­menului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate a adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enume­rate la art.18 alin 4 din OMAI nr.1371/2006 pentru aprobarea „Metodologiei cadru de Organi­zare şi desfăşurare a concursu­rilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din Minis­terul Administraţiei şi Internelor.

 

10 tineri recrutaţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea au devenit studenţi ai Academiei de Poliţie „A.I.Cuza”

 

Admiterea în facultăţile Aca­demiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se des­făşoară în conformitate cu preve­derile următoarelor acte norma­tive în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşu­rarea concursului de admitere 2014 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aprobat de Senatul Academiei.

Candidaţii la Facultatea de Poliţie, specialitatea Poliţie, învăţământ cu frecvenţă, au optat la înscriere pentru una din următoarele variante:

– Drept;

– Drept sau Ordine şi Sigu­ranţă Publică;

– Ordine şi Siguranţă Publică.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Poliţie a constat în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.

Testul grilă s-a elaborat sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs.

Întrebările din chestionar s-au întocmit, evaluat şi notat separat, pe discipline.

Timpul alocat desfăşurării probei a fost de patru ore, iar manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs au fost cele prevăzute pentru examenul de bacalaureat 2014.

În perioada 20 iulie – 4 au­gust, peste 60 de candidaţi recru­taţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea au susţinut examenul de admitere în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Dintre aceştia, doi candidaţi au fost declaraţi admişi la specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Drept”, cu durata de patru ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă, şapte candidaţi au fost admişi în specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de trei ani (180 de credite transfe­rabile), învăţământ cu frecvenţă, iar un candidat a reuşit să devină student al Facultăţii de Poliţie – specialitatea Poliţie de Frontieră din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Pe întreaga perioadă a desfăşurării activităţii de recrutare a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I., lucrătorii Serviciului Resurse Umane au fost sprijiniţi de poliţiştii din cadrul Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, poliţiştii de proximi­tate ce aparţin poliţiilor municipale şi orăşeneşti şi colegii de la posturile de poliţie comunale.