Sânge proaspăt în CJ: „Mișcări de trupe” înainte de concediul estival


Legislativul județului este chemat luni, 30 iulie a.c., de la ora 10.00, pentru ședința ordinară a lunii iulie. Ordinea de zi a ședinței este următoarea: Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 21 iunie 2018, Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 12 iulie 2018, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind activitatea din trimestrul II 2018 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind vacantarea locului de consilier județean al lui Iliescu Marius Cristian, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului acestuia, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al lui Popa Claudiu, precum și cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de “Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere, Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea în proiectul “Alternative for social support inspiring transformation”, precum și a cheltuielilor de cofinanțare aferente contribuției proprii, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listelor obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și din împrumuturile interne, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, precum și acordarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite preșcolarilor și elevilor de pe raza județului Vâlcea, potrivit art.3 alin. (3) și alin.(4), și a măsurilor educative aferente, conform art.4 alin(1), lit.”c” din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, în anul școlar 2018-2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finanțare nerambursabilă, de la bugetul propriu al Județului Vâlcea, pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea a unor bunuri mobile, care aparțin domeniului privat al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 263 din 24 noiembrie 2017 referitoare la aprobarea proiectului “Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin.(1) punctele 5), 6) și 7) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Vâlcea, Diverse.