Profesorul Pană face noi dezvăluiri incredibile despre Grupul Şcolar Oltchim


Într-o scrisoare deschisă adresată conducerii primăriei municipiului, profesorul Tiberiu Pană ridică vălul de pe una dintre cele mai tenebroase şi păguboase asocieri făcute de administraţia Râmnicului în ultimii ani: „ Deoarece legislaţia naţională –  şi nu numai – impune ca toate cheltuielile publice să fie efectuate cu respectarea principiului transparenţei, prin anticiparea cuantumului fiecărei cheltuieli făcută din banul public şi cu efectuarea publicităţii lor, acesta fiind singurul comportament corect faţă de contribuabili (care trebuie să ştie cum şi în ce scop este folosit bugetul local constituit din impozitele şi taxele pe care ei înşişi le-au plătit statului), vă solicităm să ne furnizaţi informaţii referitoare la unele cheltuieli publice, efectuate de către Primăria/Consiliul Local al  municipiului Rm. Vâlcea, precum şi informaţii referitoare la modul în care au fost/sunt gestionate/administrate unele bunuri care fac parte din baza materială a învăţământului vâlcean. Înainte de detalierea acestora, se impune să vă furnizăm câteva informaţii care să faciliteze înţelegerea obiectului solicitărilor noastre:

În data de 14.04.2006, între Grupul Şcolar Oltchim Rm. Vâlcea (în calitate de locator, prin prof. Oprescu Iulian, director) şi S.C. Oltchim S.A. (în calitate de locatar, prin ing. Constantin Roibu, director general), a fost încheiat un Contract  de închiriere, prin care locatorul punea la dispoziţia celeilalte  părţi un „număr de 21 camere  situate în căminul de elevi din Rm. Vâlcea, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului  Rm. Vâlcea  şi în administrarea Grupului Şcolar Oltchim”, spaţiul închiriat fiind destinat „în exclusivitate asigurării condiţiilor de cazare şi masă la cantina Grup Şcolar Oltchim pentru membri Centrului de Excelenţă handbal fete (eleve cu vârstă şcolară)”;  contractul urma să intre în vigoare „odată cu organizarea Centrului de Excelenţă”, locatarul trebuind să plătească o chirie „pe toată perioada fiinţării Centrului în valoare de 20 euro/lună/persoană fizică”, sumă în contul căreia „locatarul se obligă să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii conform solicitării locatorului sau să fie virată în contul acestuia”;  printre altele, locatarul se obliga: „să folosească spaţiul închiriat conform scopului declarat şi prevăzut în contract”; „să nu subînchirieze spaţiul închiriat”; „să nu cesioneze contractul de închiriere”; „să achite  chiria stabilită la termenul fixat”; „să plătească pe toată durata contractului contravaloarea serviciilor de gospodărie comunală (apă, canalizare, gunoi, energie electrică, gaze  etc.)”; „să plătească pe toată perioada contractului contravaloarea serviciilor de administrare şi întreţinere a spaţiilor”.

Prin adresa emisă sub nr. 3.095/26.04.2006, S.C. Oltchim S.A. a transmis către Grupul Şcolar Oltchim din Rm. Vâlcea, câte două exemplare („originale semnate de reprezentanţii noştri legali”) ale Contractului nr. 1.119/2006 şi ale Procesului-verbal de obiecţiuni. Prin acest proces-verbal, locatarul reformula alineatul al doilea al articolului 1 din Contract, astfel: „Spaţiul închiriat va fi destinat în exclusivitate asigurării condiţiilor de cazare şi masă la cantina Grup Şcolar Oltchim pentru membrii Centrului de Excelenţă  Handbal Fete”.

Trebuie să precizăm că, Centrul de Excelenţă pentru Handbal Fete nu a fiinţat nici măcar o secundă în acel spaţiu (reprezentând circa o treime din lungimea fiecăruia din cele trei etaje ale căminului), care a fost separat efectiv de  restul căminului/internatului Grupului Şcolar Oltchim (printr-un zid ridicat pe fiecare coridor)!  Şi care a fost „populat” cu tot felul de creaturi, care puteau fi orice, numai handbaliste nu!

În tot acest timp, cetăţenii contribuabili din municipiu, din taxele şi impozitele pe care le plăteau conştiincioşi, acopereau lunar contravaloarea sumelor aferente cheltuielilor pentru serviciile de gospodărie comunală şi pentru administrarea şi întreţinerea  acestor spaţii.

În data de 23.01.2008, cele două părţi contractante (ale unui bun care aparţinea altuia, în speţă, domeniul public al municipiului Rm. Vâlcea, administrat de Consiliul Local), au încheiat un Adendum  la Contractul  nr. 1.119/2006,  prin  care au convenit să completeze art. 5, astfel: „Compensarea datoriilor S.C. Oltchim  S.A. din perioada mai 2006 – decembrie 2007 către Grupul Şcolar Oltchim pentru chiria camerelor din cămin şi a cheltuielilor de întreţinere (apă caldă, apă rece, gunoi, energie electrică şi încălzire) cu execuţia de lucrări de construcţii (schimbare ferestre şi uşi)”; dintr-o Anexă a acestuia, aflăm că în anul 2006 au fost închiriate 25 de camere din cămin,  iar în anul 2007 au fost închiriate  30 de camere.

Cu acea ocazie, s-a făcut şi un total al sumelor datorate până atunci de către locatar pentru închirierea acestor spaţii (în valoare de 76.253,12 lei) şi a celor făcute pentru întreţinerea lor (în valoare de 24.409,90 lei), după compensarea lucrărilor  executate de către S.C. Govora Com S.R.L. (constând în înlocuirea unei părţi a ferestrelor din restul internatului), rămânând în obligaţia locatarului un rest de compensat în valoare de 40.773, 99 lei.

Trebuie să precizăm că între Grupul Şcolar Oltchim şi S.C. Oltchim S.A., nu a existat şi nu există niciun fel de relaţie de subordonare; mai mult decât atât, de zeci de ani, niciun absolvent al liceului nu a mai fost angajat în combinat, iar din anul 2012, de când problemele reale cu care se confruntă combinatul chimic s-au acutizat şi au devenit publice,  numele comun al celor două entităţi a produs daune serioase de imagine  instituţiei şcolare. Este adevărat că, din acest an, s-a adăugat şi opoziţia vehementă de a-l schimba a directorului actual al liceului, Ruxanda Constantin. Şi consecinţa acestei  consecvenţe, demnă mai mult de un „catâr” decât de un  manager  înţelept  şi  vizionar, se vede astăzi, când s-au realizat doar 3 clase a IX-a zi, din cele şapte câte ne-am propus!

Se impune să facem o sumară trecere în revistă a dispoziţiilor legale (în vigoare atunci şi acum), referitoare la schimbarea destinaţiei/înstrăinarea unor spaţii aparţinând bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat:

A. Până la 09 februarie 2011, acest domeniu era reglementat de prevederile art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:  schimbarea destinaţiei bazei materiale, adică a terenurilor şi clădirilor (care „fac parte din domeniul public” al unităţii administrativ teritoriale pe care se află unitatea de învăţământ, care „sunt în administrarea consiliului local” al municipiului, „prin delegare către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ”), se putea face „numai cu avizul conform al ministrului educaţiei”; înstrăinarea sau schimbarea destinaţiei bunurilor din baza materială a învăţământului fără acest aviz „constituie infracţiune”, iar actele de înstrăinare sau de schimbare a destinaţiei bunurilor din baza materială „fără avizul conform al ministrului … sunt nule”;

B. Din data de 09 februarie 2011, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 112 alin. (1), (2) şi (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care dispun că: schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face „de către autorităţile administraţiei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educaţiei … . În caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale”.

2. În context, precizăm şi faptul că ministerul educaţiei nu a fost de acord cu asemenea  solicitări formulate anterior de Primăria municipiului Rm. Vâlcea: prin Adresa emisă de M.E.C.T. sub nr. 38.788/05.10.2007, drept răspuns la Adresa cu nr. 20.353/ 31.05.2007, a fost respinsă solicitarea primăriei de a schimba destinaţia internatului Colegiului Economic, situat în Rm. Vâlcea, str. Lucian Blaga, nr. 1, „din spaţii cazare elevi, în spaţii pentru locuinţe sociale” (vezi Anexe, f. 6), iar prin  Adresa de răspuns (înregistrată la I.Ş.J. Vâlcea sub nr. 7.682 din 25.10.2007),  M.E.C.T. nu a fost de acord  nici cu solicitarea primăriei de a i se acorda un număr de 10 camere din căminul-internat al Grupului Şcolar Oltchim pentru organizarea unui Centru de Excelenţă în acel spaţiu.

Astfel că, Primăria şi Consiliul Local al municipiului au asistat pasive la schimbarea destinaţiei/înstrăinarea unor  spaţii de învăţământ, fără a verifica modul în care acestea sunt administrate (dacă nu au avut şi un „ce profit” din această afacere: prin cazarea periodică şi aproape gratuită a unor „muncitori” din Maramureş, Dobrogea, Vâlcea etc., în partea de cămin destinată cazării elevilor, care construiau diferite … vile, case de vacanţă etc., pentru mai marii zilei de ieri şi de azi); sau, dacă a făcut-o, a făcut-o superficial, neconstatând niciodată că, în tot acest timp, contribuabilii corecţi ai municipiului au continuat să plătească din banii lor, cheltuielile pentru chiria/întreţinerea unor spaţii de învăţământ deturnate ilegal de la destinaţia lor legală”.

Aşteptăm cu mare interes reacţia conducerii primăriei la aceste dezvăluiri de-a dreptul incredibile.