Parlamentul a spulberat ANI și conceptul de incompatibilitate!


• Proiectul de lege PSD, privind incompatibilitatea aleșilor locali, a fost votat de Camera Deputaților, 1.200 de aleși locali scãpând astfel de bãtãile de cap ale incompatibilitãții

• Camera Deputaților a adoptat marți, în calitate de camerã decizionalã o lege prin care participarea consilierilor locali și județeni precum și a primarilor și șefilor de Consilii Județene în Consiliile de Administrație ale firmelor aflate în subordinea Consiliilor locale sau Consiliilor Județene nu mai este incompatibilã!

„Quod erat demonstrandum” spuneau strãbunii latini: inevitabilul s-a produs, așadar. În spatele mega-scandalului „Bercea Mondial”, cei dintâi fii ai neamului au avut grijã sã treacã, aproape pe nesimțite, o lege care-i va scãpa de multe bãtãi de cap pe viitor. Prima și cea mai mare ar fi anihilarea definitivã a sperietoarei ANI, cãreia, i se trece, efectiv, batista prin dinți! Inițiat de șase deputați PSD, proiectul legislativ le dã dreptul primarilor și șefilor de Consilii Județene (CJ) sã facã parte din Consiliile de Administrație ale companiilor de utilitãți publice. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie, totuşi, promulgatã de președintele țãrii și publicatã în Monitorul Oficial.

Primarii și președinții de consilii județene scapã de incompatibilitate chiar dacã fac parte din conducerile companiilor de utilitãþi de la nivel local. Camera Deputaþilor a schimbat legea şi le dã aleşilor dreptul de a face parte din conducerea regiilor de apã, transport, termoficare, a firmelor publice care gestioneazã serviciile de salubrizare, asfaltare de strãzi și întreținere de spații verzi. Proiectul a fost inițiat încã din  2013 de șase deputați PSD – Axente Ioan (Sibiu), Gheorghe Fraticiu (Sibiu),  Roman Gheorghe (Sibiu), Marian Neacșu (Ialomița), Florin Iordache (Olt) și Covaci Dorel (Timișoara) care au depus ,în data de 8 aprilie 2013, la Camera Deputaților, o inițiativã legislativã privind completarea și modificarea legii administrației publice (215/2001).

Astfel, în proiectul de lege se aratã cã la articolul 13 se introduc urmãtoarele alineate: „Primarii comunelor, orașelor, municipiilor precum și președinții Consiliilor Județene sunt reprezentanții de drept ai unitãților administrativ – teritoriale în adunarea generalã a asociațiilor respective; primarii și președinții Consiliilor Județene își pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generalã a asociației prin dispoziție, orice alte dispoziții contrare în materie se abrogã”

„Consiliul de administrație exercitã conducerea executivã a asociației de dezvoltare intercomunitarã și este format din cel puțin 5 membri aleși din cadrul membrilor adunãrii generale a asociațiilor”. Traducere: Parlamentul consfințește în clar faptul cã primarii și  președinții de Consilii Județene sunt reprezentanți de drept în conducerea așa numitelor asociații de dezvoltare intercomunitarã, adicã „structurile de cooperare cu personalitate juridicã, de drept privat, înființate, în condițiile legii, de unitãțile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice”, potrivit Legii 215. Totuși, în baza legii 161 din 2003 o serie de incompatibilitãți, la capitolul aleși locali deranjau pe toatã lumea care mai ridicã mâna prin Parlament: „ funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societãțile comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituții de credit, societãțile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societãțile naționale, precum și la instituțiile publice”.

 

„Zburdați în voie, copii ai incompatibilitãții!”

 

Așa după cum era și de așteptat, în fața propriului certificat de deces, ANI încearcă să demonstreze toxicitatea legii: „. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (plx. 463/2013) nu a fost înaintată Agenției Naționale de Integritate pentru formularea unui punct de vedere; Agenția Națională de Integritate nu susține adoptarea propunerii legislative anterior menționate, din următoarele considerente: Prin amendamentele admise, ca urmare a Raportului întocmit de Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților, se propune modificarea alineatului (8) al articolului 10 din Legea nr. 51/2006, după cum urmează: (8) Prin derogare de la prevederile art.37 și art.92 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, statutul și actul constitutiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se semnează, în numele și pe seama acestora, de primarii unităților administrativ-teritoriale asociate și/sau, după caz, de președinții consiliilor județene care sunt reprezentanții ai comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în adunările generale ale asociației; primarii și președinții consiliilor județene își pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generala a asociației, prin dispoziție. În conformitate cu dispozițiile art.37 din Legea nr. 215/2001: Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”,cu luarea deci în considerare a normelor imperative ce reglementează incompatibilitățile prin Legea nr. 161/2003.

În conformitate cu dispozițiile art.92 din Legea nr. 215/2001: Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes județean, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, respectând configurația politica rezultată după alegerile locale.

Prin propunerea legislativa se dorește ca primarii și președinții consiliilor județene să facă parte de drept din organele de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.

Potrivit legislației din România, Consiliul Local al unității administrative teritoriale  desemnează un reprezentant al sau în cadrul societăților prestatoare de servicii, doar în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 36 alin.(3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Unitățile administrativ teritoriale au posibilitatea să desemneze un reprezentant în conformitate cu dispozițiile legale, fără a încălca regimul juridic privind incompatibilitățile, în condițiile în care, prestarea serviciilor de către operator, cu evidența contabilă și de gestiune se face pentru fiecare unitate administrative teritorială în parte, ceea ce subliniază caracterul de interes local pe care îl are această asociere.

În acest sens, menționăm dispozițiile art. 63 alin (5) din legea nr. 215/2001, potrivit cărora, primarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate.

Reprezentarea autorității administrativ teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local se poate realiza de către persoane stabilite prin hotărâre a consiliului local și a căror desemnare nu încalcă regimul incompatibilităților.

Dispozițiile art. art.91 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 stabilesc că: 2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul județean: b) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice și societăți comerciale de interes județean, precum și reorganizarea regiilor autonome de interes județean, în condițiile legii; d) exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii; Prin urmare, numai consiliile locale respectiv consiliile județene, în îndeplinirea atribuțiilor legale, pot desemna prin hotărâri ale autorității deliberative, persoanele care urmează să reprezinte UAT-ul în cadrul asociațiilor și societăților comerciale sau regii autonome înființate de către acestea.

Astfel,  reprezentarea autorității administrativ teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară se poate realiza de către orice persoană stabilită prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean și a cărei desemnare nu încalcă regimul incompatibilităților.

 

Participarea unității administrativ teritoriale printr-o asociație de dezvoltare  intercomunitară în cadrul unui operator economic, care funcționează în regimul juridic al unei societăți comerciale, ce servește mai multe unități administrativ-teritoriale este realizată din nevoia unui interes local, care împreună cu celelalte interese locale asociative, stabilesc un cadrul general comun, cu caracter regional din punct de vedere geografic, nefiind necesară  sau obligatorie desemnarea primarilor și președinților de consilii județene în cadrul organelor colective de conducere ale acestor entități.

De asemenea, prin amendamentul formulat de domnul deputat Gheorghe Marin,se propune modificarea alineatului (6) al articolului 34 din Legea nr. 51/2006, după cum urmează: (6) Operatorii subordonați autorităților administrației publice locale, având statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital al unităților administrativ – teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, nu pot fi privatizați și nu pot atribui managementul unor entități private pe toată durata contractului de delegare a gestiunii.

Din motivația care stă la baza propunerii de modificare a alineatului (6) al articolului 34 rezultă că acest amendament este necesar întrucât sunt operatori economici dintre cei prevăzuți la alin.(6) care au deja contracte de asociere valabile și care, în condițiile actualei reglementări, nu mai pot funcționa.

Menționăm că în actuala reglementare, operatorii care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa, nu pot fi privatizați, nu pot atribui managementul unor entități private și nu se pot asocia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii.

Ca atare, prin amendamentul propus și adoptat de către Comisia pentru industrii si servicii din cadrul Camerei Deputaților se încearcă legalizarea unor asocieri care au fost realizate cu nerespectarea dispozițiilor art. 34 alin. (6) din Legea nr. 51/2006si care interziceau expres asocierea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii.

Opinăm că formularea amendamentului creează confuzie din punct de vedere al fondului reglementarii , întrucât posibilitatea de asociere a operatorilor care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, poate determina crearea unor entități și situații juridice noi care nu sunt explicitate și care nu au fost avute în vedere de legiuitor la momentul reglementării regimului juridic privind incompatibilitățile și conflictul de interese. În această situație, evident că interesul public ar putea fi afectat prin posibilitatea aleșilor locali de a  exercita autoritatea publică cu încălcarea principiilor stabilite prin Legea nr. 161/2003.  

Art. 71 din Legea nr. 161/2003 stabilește că principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt:imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public. Incompatibilitățile sunt situații reglementate de legiuitor pentru a preveni conflictele de interese. A reglementa exercitarea de atribuții pentru aleșii locali în cadrul unor entități neexplicitate de legiuitor, și care nu au fost avute în vedere la momentul reglementării situațiilor de incompatibilitate, are ca efect generarea unor conflicte de interese și eludarea principiilor amintite anterior.

De asemenea, din formularea vagă a textului nu rezultă cu exactitate care sunt operatorii care pot fi privatizați și care pot atribui managementul unor entități private pe durata contractului de delegare a gestiunii.

Astfel, formularea este de natură să genereze interpretări, fapt care contravine dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere argumentele de mai sus, Agenția Națională de Integritate nu susține adoptarea propunerii de modificare a  Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (Plx. 463/2013)”.

 

Băieți, săriți cu explicațiile!

 

Curierul de Vâlcea somează public aleșii județului în Parlament să-și clarifice și să-și explice votul la un astfel de moment rușinos în istoria politică recentă a țării. Ne-am săturat de explicații cretine gen: „Am votat ca vitele!” și solicităm public tuturor parlamentarilor vâlceni, Laurențiu Coca, Florinel Butnaru, Dan Nițu, Adrănel Cotescu, Traian Dobrinescu, Romeo Rădulescu, Costi Rădulescu, Dan Mazilu, Marian Ion Cristinel, Cristian Buican și Aurel Vlădoiu  să lămurească modul în care au înțeles să susțină prin votul lor această teribilă lovitură dată transparenței și decenței în administrație!