Ovidiu Barbu, director executiv Direcția Agricolă Județeană Vâlcea, explică Totul despre Fondul de Garantare a Creditului Rural


• interviu cu șeful agriculturii vâlcene despre creditarea industriei alimentare și nu numai

Domnule director, să începem concret cu obiectul de activitate al acestui Fond…
Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) pune la dispoziția beneficiarilor informații cu privire la emiterea scrisorii de garanție, necesară beneficiarilor publici sau asimilați acestora pentru accesarea avansurilor prevăzute în contractele de finanțare încheiate cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);acordarea garanțiilor pentru beneficiarii publici ai AFIR; acordarea garanțiilor pentru Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI); acordarea garanțiilor pentru fermieri; modul de acordare a garanțiilor pentru creditele/scrisorile de garanție bancară acordate beneficiarilor privați/ publici de către instituțiile finanțatoare. Scrisorile de garanție sunt necesare beneficiarilor publici ai PNDR și celor asimilați acestora, pentru obținerea avansului prevăzut în Contractele de Finanțare semnate cu AFIR iar valoarea scrisorii de garanție este de 100 % din avansul solicitat AFIR. Obținerea scrisorii de garanție este un proces simplu ce presupune depunerea sau transmiterea la FGCR prin poștă/curier a documentației și plata comisionului de garantare. Dacă sunt necesare eventuale completări ale documentației de garantare, fermierii vor fi contactați de un analist financiar dedicat, iar emiterea scrisorii are loc în maxim două zile lucrătoare de la primirea de către FGCR a documentației complete.
Care sunt categoriile de beneficiari?
În listă pot intra comunele, orașele (inclusiv cele declarate municipii), Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI-uri), unitățile și instituțiile de învățământ de stat din sistemul național de învățământ preuniversitar, grupurile de acțiune locală (GAL-uri), organizații / federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI-uri/FOUAI, etc.), așezăminte culturale și structuri religioase.
Presupun că există și condiții de obținere a scrisorii, nu?
Evident! Principalele condiții se referă la existența unui Contract de Finanțare PNDR încheiat cu AFIR, avizarea cel puțin a unei achiziții, conform Contractului de Finanțare, fără restanțe la bănci și alte instituții finanțatoare, fără restanțe la bugetul statului, să nu fie în insolvență.
S-ajungem și la inevitabila birocrație. Ce documente se impun la dosar?
Dosarul trebuie să fie format din: solicitare de acordare a scrisorii de garanție (original)- în cazul beneficiarilor publici, se va aplica viza de Control Financiar Preventiv; Acord de garantare (2 exemplare originale); În cazul ADI, se va completa acordul atât de către ADI, cât și de către fiecare membru al asociației; Acord de garantare a comisionului datorat (2 exemplare originale) În cazul în care comisionul de garantare se plătește integral la acordarea scrisorii de garanție pentru toată perioada de valabilitate a acesteia, documentul nu este necesar. În cazul ADI, se va completa acordul atât de către ADI, cât și de către fiecare membru al asociației; Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (3 exemplare originale); Declarația de acceptare a politicii FGCR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată de primar/reprezentant legal (original); Hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanție din partea fondului de garantare (copie); Hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiție a proiectului (copie); Contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR însoțit de eventualele acte adiționale, inclusiv bugetul indicativ și declarația de eșalonare a depunerii cererilor de plată (copie); Avizul favorabil al AFIR asupra unei proceduri de achiziție / procedurii de achiziție prioritar majoritară / tuturor procedurilor de achiziții – conform prevederilor Contractului de finanțare (copie); Adresa Trezorerie / Banca comercială cu privire la conturile deschise (copie); Hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (copie); Proiecția bugetului local, în cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție, care să includă restituirea avansului solicitat și plata comisionului aferent scrisorii de garanție, detalierea veniturilor și cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție, conform clasificației economice (copie); Certificat de înregistrare fiscală (copie); Certificat de atestare fiscală privind situația achitării obligațiilor către bugetul consolidat al statului sau a plății obligațiilor sociale, după caz (copie); C.I. ale reprezentanților legali (copie, cu ștampilă și semnătura reprezentantului legal și mențiunea „conform cu originalul”); Documentul de numire a reprezentantului legal: hotărârea instanței judecătorești, decizie, etc. (copie, ștampila și semnătura reprezentantului legal și mențiunea „conform cu originalul”); Copia OP-ului cu care s-a plătit comisionul de acordare a scrisorii de garanție.
În mod suplimentar, în cazul GAL și OUAI se impun: Biletul la ordin stipulat fără protest cu scadență la vedere, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, în favoarea FGCR I.F.N. S.A. (original); Alonja prin care emitentul prelungește termenul de prezentare la plată pentru o perioadă de timp echivalentă cu perioada de valabilitate a scrisorii de garanție (original); Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, cu privire la faptul că asociația / organizația nu desfășoară activitate economică prin proiectul pentru care deține contract de finanțare încheiat cu AFIR (original); Declarația beneficiarului privind obligația de a transmite Fondului modificarea oricăror documente care au stat la baza obținerii scrisorii de garanție (original); Statut, Act constitutiv, Autorizație de funcționare emisa de MADR (in cazul GAL), Ordin de autorizare emis de MADR (în cazul OUAI) – copii.
Care sunt etapele obținerii scrisorii de garanție, tipurile de finanțări și beneficiarii?
În ceea ce privește scrisoarea de garanție, primul pas este semnarea de către beneficiar a contractului de finanțare cu AFIR. Apoi această instituție avizează cel puțin un dosar de achiziție, conform Contractului de finanțare. Beneficiarul depune/transmite documentația necesară pentru aprobarea scrisorii de garanție și achită comisionul de garantare. Pasul final vine după două zile lucrătoare de la primirea documentației complete când Fondul aprobă și emite scrisoarea de garanție, pe care o transmite direct la AFIR (inițial în varianta electronică, ulterior în original) cât și a beneficiarului (numai în varianta electronică).
Ce se finanțează, la modul cel mai concret? Pentru ce se pot lua fonduri?
Lipsa sau insuficiența garanțiilor reprezintă impedimente importante în accesarea produselor de creditare de la instituțiile finanțatoare (bănci și IFN-uri) de către fermieri, persoane fizice și juridice care activează în agricultură, beneficiari publici și privați PNDR 2014-2020 sau POPAM, IMM-uri din sfera procesării produselor agricole. În acest sens, Fondul poate garanta următoarele tipuri de finanțări aprobate: pentru finanțarea capitalului de lucru pentru realizarea producției agricole și piscicole sau pentru procesarea produselor agricole; pentru achiziționarea de terenuri agricole până la 750 hectare în proprietate; pentru finanțarea investițiilor în domeniul agricol și al acvaculturii, altele decât cele cu co-finanțare europeană; pe baza adeverințelor APIA (SAPS, subvenții pentru bunăstarea păsărilor și porcilor); beneficiarilor FEGA, PNDR și POPAM pentru realizarea proiectelor de investiții sprijinite prin aceste programe sub formă de credite/ scrisori de garanție. O singură mențiune: fondul nu acordă garanții pentru creditele destinate finanțării activităților de comerț.
Vă mulțumesc!