Modificarea regimului fiscal pentru plătitorii de impozit – specific


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea infor­mează că prin Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Or­do­nanţei de urgenţă a Guver­nului nr. 3/2017 pentru modifi­carea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al Ro­mâniei, Partea I, nr. 584/21.07.2017, au fost aduse completări şi modificări ale regimului fiscal aplicabil venitu­rilor obţinute de către persoanele juridice care, începând cu data de 01.01.2017, au fost supuse impunerii potrivit regulilor impozitului specific.
Ca urmare a noilor prevederi, începând cu data de 01.08.2017, persoanele juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 şi care la data de 31.12.2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclu­siv, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţia în care îndeplinesc şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul Fiscal.
Contribuabilii care intră sub incidenţa noilor reglementări au obligaţia ca, până la data de 25.08.2017, să comunice organelor fiscale modificarea sistemului de im­punere, prin completarea şi depu­ne­rea declaraţiei 010 – „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pen­tru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.
Tot până la data de 25.08.2017, contribuabilii respectivi vor trebui să calculeze, să declare şi să plătească impozitul specific, pentru activitatea aferentă codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din Legea nr. 170/2016, respec­tiv impozitul pe profit – pentru cei care au şi alte activităţi care nu fac obiec­tul impozitului specific, pentru peri­oada 1 ianuarie 2017 -31 iulie 2017.
Impozitul specific unor activităţi aferente acestei perioade se deter­mină prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile şi înmulţirea cu numărul de zile afer­ente perioadei 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2017. Pentru determinarea impozitului specific unor activităţi se aplică şi celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016.
Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile şi cheltuielile înregistrate în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2017 şi se definitivează prin depunerea formula­rului 101, până la 25 august 2017.
Contribuabilii care se încadrează în prevederile menţionate anterior şi care au depus deja formularul 100 cu privire la impozitul specific datorat pentru semestrul I 2017, respectiv impozitul pe profit pentru trimestrul II 2017, rectifică suma declarată prin depunerea declaraţiei rectificative – formular 710, având completată cifra „zero” în coloana Suma datorată corectată.