LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND MODERNIZARE ȘI EXTINDERE A ȘCOLII GIMNAZIALE STOENEȘTI


UAT COMUNA STOENEȘTI, Județul Valcea este beneficiar al proiectului “LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND MODERNIZARE ȘI EXTINDERE A ȘCOLII GIMNAZIALE STOENEȘTI”, Cod SMIS 122699, depus in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/Apel dedicat învățământului obligatoriu.
Contractul de finanțare a fost semnat in data de 06.02.2019 intre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programului Operațional Regional 2014-2020 si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Stoenești, in calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului „LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND MODERNIZARE ȘI EXTINDERE A ȘCOLII GIMNAZIALE STOENEȘTI” îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație si a dotării Scolii Gimnaziale Stoenesti, pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, precum accesul la un proces educațional la standarde europene si a creșterii participării populației școlare la procesul educațional în condiții corespunzătoare.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea unei unități de învățământ, respectiv Școala Gimnaziala Stoenesti din Comuna Stoenesti, județul Valcea.
Rezultatele proiectului la finalul perioadei de implementare vor fi:
1 infrastructura educațională reabilitata pentru educația preșcolară-respectiv Scoala Gimnaziala Stoenesti din Comuna Stoenesti.
Grupul țintă al proiectului este format din:
180 de copii participanți la procesul educațional in unitatea de infrastructura școlară;
• Personalul didactic;
• Părinți;
• Personalul administrativ care își desfășoară activitatea in cadrul unității.
Perioada de implementare a proiectului este 20.02.2018 – 30.09.2020, iar contractul de finanțare a fost semnat in data de 06.02.2019.
Valoarea totala a proiectului este de 3.192.155,08 lei, din care valoare eligibila este de 2.985.993,53 lei, asistenta financiara nerambursabila din FEDR este de 2.538.094,51 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național este de 388.179,13 lei. Contribuția UAT Comuna Stoenesti este de 59.719,89 lei la cheltuielile eligibile. Valoarea neeligibila a proiectului este de 206.161,55 lei.
Beneficiar: UAT COMUNA STOENESTI, Județul Valcea
Persoana de contact: Dumbrava Gheorghe – Primar, Manager de proiect