Începe sesiunea de depunere pentru Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistență”


• mâine, se deschide perioada destinată celei mai sărace pături sociale din lumea satului

Așa cum vă anunțam și-n edițiile noastre anterioare, Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”, preconizată inițial pen­tru perioada 1-29 iulie 2011, va fi deschisă în perioada 1-30 iunie a.c. În acest sens, AM PNDR a publicat și varianta finală a Ghidului Solicitan­tului pentru această Măsură. Trebuie să menționăm că Măsura 141 are ca obiectiv general creșterea com­pe­titi­vității exploatațiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezol­vării problemelor legate de tran­zi­ție, având în vedere faptul ca sectorul agricol și economia rurală sunt ex­puse presiunii concurențiale a pieței unice. Obiectivele specifice ale mă­su­rii se referă la creșterea volumului produc­ției destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzis­ten­ță să devină viabile economic, diver­si­ficarea pro­duc­ției în funcție de ce­rin­țele pieței și introducerea de noi pro­duse. Obiec­ti­vele operaționale se re­feră la asigu­rarea sprijinirii venitu­rilor necesare în perioada de restruc­tu­rare a fermelor de semi – subzis­tență pentru o mai bună utilizare a resur­selor umane și a factorilor de producție, prin stimularea spiritului an­treprenorial, diversificarea activi­tă­ților și veniturilor. Beneficiarii eligibili pen­tru sprijinul nerambursabil acor­dat prin Măsura 141 sunt persoa­nele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniți la data depunerii Ce­re­rii de finanțare), care desfășoară acti­vi­tăți economice, în principal activități agri­cole și a căror exploatație agri­co­lă are o dimensiune economică între 2 și 8 UDE, este înregistrată în Regis­trul unic de identificare /Registrul agri­col, comercializează o parte din producția agricolă obținută.  Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solici­tan­tul va trebui să întoc­meas­că un Plan de afaceri pentru o perioadă de cinci ani. După o peri­oa­dă de trei ani de la acordarea spri­ji­nu­lui se verifică res­pectarea cerințelor minime din Planul de afaceri depus ini­țial la solicitarea sprijinului. La aceas­tă dată, solicitantul trebuie să demonstreze că față de situația inițială a activității precizată în Planul de afaceri: producția agricolă obținută destinată comercializării înre­gis­trează o creștere de 20% și dimen­siu­nea economică a exploatației agri­cole creste cu minim 3 UDE. Prin Mă­sura 141 se acorda sprijin public ne­ram­bursabil de 1.500 de Euro/an/fer­mă de semi – subzistență. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeași exploatație agricolă. Valoa­rea maximă eligibilă a unui proiect va fi de 50.000 euro din care: 40% – sprijin nerambursabil (sprijinul maxim neram­bur­sabil va fi de 20.000 Euro); 60% – contribuție privata. Procentul spri­jinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: 10% – pentru in­ves­tițiile rea­lizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depu­ne­rii cererii de finanțare; 10% – pentru investițiile rea­li­zate de agricultorii din zonele mon­ta­ne cu handicap natural, în zone cu han­dicap natural și în arii naturale pro­tejate încadrate în rețea­ua Natura 2000; 10% – pentru inves­ti­țiile având drept scop implementarea noilor pro­vo­cări prin următoarele ti­puri de ope­rațiuni: “îmbunătățirea efi­ci­enței utili­zării și depozitării îngră­șă­mintelor cu azotat”, “instalații pentru tra­tamentul apelor reziduale în exploa­tații agricole și în cadrul pro­ce­selor de prelucrare și comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată inves­ti­ților în aceste două ti­puri de opera­țiuni; 25% – pentru inves­tițiile noi având drept scop protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. Proiectele se depun în perioada 1 – 30 iunie 2011.