În atenția primarilor! Programul regional pentru dezvoltare locală, pus în consultare publică


• 1,5 milioane pentru școli, 5 milioane pentru drumuri locale, 10 milioane pentru alimentarea cu apă, 17 milioane pentru stații epurare
Un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede aprobarea Programului regional pentru dez­voltare locală a fost pus în consul­tare publică de Ministerul Dezvol­tării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). Acest progra­mul multi­anual cu aplicare naţio­nală va fi coor­donat de MDRAP şi implementat prin Agenţiile pentru Dezvoltare Regională: „Scopul acestui program con­stă în îmbunătăţirea situaţiei soci­ale şi economice a locuitorilor din toa­te regiunile de dezvoltare ale României şi susţinerea autorităţilor publice locale pentru realizarea programelor locale de dezvoltare”, se arată în proiectul de OUG.
Programul are ca obiectiv ge­neral echiparea unităţilor admi­nistrativ-teritoriale cu dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţio­na­lă, de sănătate şi de mediu, admi­nis­trativă şi de acces la căile de comunicaţie.
Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale, res­­pectiv comunele, municipiile, in­clu­siv subdiviziunile adminis­trativ-teri­toriale ale acestora, şi oraşele, inclusiv pentru satele com­ponente ale acestora, judeţele, precum şi asociaţiile de dezvoltare interco­munitară. Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate trebuie să se încadreze în mai multe domenii.
În cazul sistemelor de alimentare cu apă şi a staţiilor de tratare a apei, valoarea maximă a unei solicitări de finanţare de la bugetul de stat este de 10.000.000 lei, iar în cazul sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate – 17.000.000 lei.
Pentru drumurile judeţene, valoarea maximă a unei solicitări de finanţare de la bugetul de stat este de 50.000.000 lei, iar pentru drumurile de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor – 5.000.000 lei.
Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, valoarea maximă a unei solicitări de finanţare de la bugetul de stat este de 1.500.000 lei, iar pentru unităţile sanitare din mediul rural – 1.500.000 lei. Proiec­tul mai prevede că în 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG se vor aproba normele meto­dologice de aplicare a programului, prin hotă­râre a Guvernului.
Totodată, personalul din MDRAP care programează, coor­do­nează şi implementează Progra­mul naţional de dezvoltare locală, precum şi care programează şi coordonează Programul regional de dezvoltare locală va beneficia de un spor salarial de 75% faţă de salariul stabilit conform legislaţiei în vigoare, se mai arată în proiectul de OUG.
Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în prezent, prin MDRAP se derulează Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin OUG 28/2013. Actualul cadru legislativ nu asigură însă suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbu­nă­tăţirea infrastructurii, iar amânarea adoptării unor măsuri imediate ar conduce la perpe­tuarea lipsei de resurse pentru îmbunătăţirea condiţiilor existente şi la accentuarea discrepan­ţelor între spaţiul rural şi cel urban, se spune în proiectul de OUG: „Nea­dop­ta­rea în regim de urgenţă a Programului regional pentru dezvoltare locală conduce pe termen lung la neasigu­ra­ea stan­dardelor de calitate a vieţii, nece­sa­re populaţiei României, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca, până în anul 2018, pentru sisteme de cana­lizare şi staţii de epurare să asigure locali­tăţilor din România confor­­marea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastruc­turii de apă şi apă uzată, în caz con­trar putând fi declanşată procedura de infrin­gement”, se mai arată în proiectul de OUG.