În atenţia deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor!


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribua­bilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727/14.10.2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.261/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 011 „Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”.

Obligaţie

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, persoanele juridice române, în calitate de deţinători ai autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau de reprezentanţii legali ai acestora, au obligaţia să se înregistreze fiscal ca plătitori ai contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii până pe data de 30 octombrie 2011.

Completare şi depunere

Formularul 011 „Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii” se completează şi se depune de:

– deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române;

– reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Formularul 011 poate fi procurat de la unităţile fiscale teritoriale.

Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală în a cărui rază este înregistrat contribuabilul, direct la registratură, sau se trimite prin poştă, cu scrisoare recomandată, iar celălalt exemplar se păstrează de către contribuabil.

Important! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Posting....