Convocarea Consiliului Local al Comunei Păușești-Măglași, în ședință ordinară, pe luna iulie 2022


Primarul Comunei Păușești-Măglași, județul Vâlcea, domnul Alexandru-Dorel DEDIU;

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

 1. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (l) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
 2. 3, art. 4 și art. 6 paragraful I din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 3. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 4. 133 alin. (l ), art. 134 alin. (l), lit. a), alin. (2) și alin. (3), lit. a) și alin. (5), art. 135 alin. (l ) — (4), art. 155 alin. (l), lit. b) combinat cu alin. (3), lit.
 5. b) și art. 240 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 6. C.L. nr. 78 din 19.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Păușești-Măglași;
 7. Dispoziției primarului nr. 138 din 28.04.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei Păușești-Măglași;

In temeiul prevederilor art. 196 alin. (l), lit. b,), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 199 alin. ( 1 ), (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DISPOZIȚIE

Artel (1) Se convoacă Consiliul Local al Comunei Păușești-Măglași, în ședință ordinară, marți, 26 iulie 2022, ora 14,00, la sediul său, situat pe strada Principală nr. 24.

(2) Ședința va avea loc cu participarea fizică a membrilor Consiliul Local al Comunei Păușești-Măglași.

Art.2 Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția domnilor consilieri în format letric, cu ridicare de la secretarul general al comunei; pentru deținătorii e-mail, materialele se vor comunica și în format electronic.

Art.4 (1) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate în baza competențelor acestora, conform Anexei prevăzute la art.2.

 • Avizele comisiilor de specialitate se transmit secretarului general al comunei Păușești-Măglași, până cel târziu în data de 25.07.2022, ora 12,00.
 • Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, pe care le transmit secretarului general al comunei până la data de 25.07.2022, ora 12,00.

Art.5 Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului

PROPUNERILE privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 26 iulie 2022

 1. Actualizarea cuantumului redevenței aferente spațiilor, proprietatea privată a comunei Păușești-Măglași, în care se desfășoară activități medicale și conexe actului medical, situate în incinta Dispensarului medical PăușeștiMăglași

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de specialitate, raport de evaluare

 1. Premierea elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Păușești-Măglași, la absolvirea gimnaziului și la evaluarea națională, în anul școlar 2021-2022

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de specialitate, adresa Școlii Gimnaziale „Achim

Popescu„ nr. 883 din 23.06.2022

 1. Aprobarea aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Păușești-Măglași la data de 30.06.2022

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de specialitate

 1. Rectificarea bugetului local pe anul 2022

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de specialitate

 1. Prezentarea Raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol, trimestrul II al anului 2022
 2. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2022
 3. Probleme curente ale administrației publice locale