Convocarea Consiliului Local al Comunei Păușești-Măglași, în ședință ordinară, pe luna august 2022


Primarul Comunei Păușești-Măglași, județul Vâlcea, domnul Alexandru-Dorel DEDIU

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

 1. 1 5 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. ( l ) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
 2. 3, art. 4 și art. 6 paragraful I din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 3. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 4. 133 alin. ( l ), art. 134 alin. ( l ), lit. a), alin. (2) și alin. (3), lit. a) și alin. (5), art. 135 alin. ( l ) — (4), art. 155 alin. (l ), lit. b) combinat cu alin. (3), lit.
 5. b) și art. 240 alin. ( l ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 6. e) H.C.L. nr. 78 din 19.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Păușești-Măglași; D Dispoziției primarului nr. 138 din 28.04.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei Păușești-Măglași;

In temeiul prevederilor art. 196 alin. ( l lit. ale art. 197 alin. ( l ) și ale art . 1 99 al in . ( l ), ( 2 ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DISPOZIȚIE

Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al Comunei Păușești-Măglași, în ședință ordinară, miercuri, 17 august 2022, ora 14,00, la sediul său, situat pe strada Principală nr. 24

Art.2 Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția domnilor consilieri în format letric. cu ridicare de la secretarul general al comunei; pentru deținătorii e-mail, materialele se vor comunica și în format electronic.

Art.4 (1) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate în baza competențelor acestora, conform Anexei prevăzute la art.2.

 • Avizele comisiilor de specialitate se transmit secretarului general al comunei Păușești-Măglași, până cel târziu în data de 16.08.2022, ora 12,00.
 • Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, pe care le transmit secretarului general al comunei până la data de 16.08.2022, ora 12,00.

Art.5 Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Vâlcea, domnilor consilieri locali și invitați .

PROPUNERILE privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 17 august 2022

 1. Modificarea Anexei nr. I și Anexei nr. 2 la HC.L. nr. 9 din 17.03.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții din aparatul de specialitate al primarului comunei Păușești-Măglași, pentru anul 2022

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de specialitate

 1. Rectificarea bugetului local pe anul 2022

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de specialitate

 1. Probleme curente ale administrației publice locale

Inițiatorul proiectului de la pct 1-2: Alexandru-Dorel DEDIU  primarul comunei.