Consiliul Județean se întrunește pentru a împărți noi fonduri către primării


Finele săptămânii îi găsește pe aleșii județului la treabă pentru ședința ordinară a lunii ianuarie.
În rândurile următoare, pre­zen­tăm ordinea de zi a ședinței de vineri: repartizarea pe unităţi admi­nistrativ-teritoriale a sumei de 8,62 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale; repartizarea sumei de 14 milioane de lei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echili­brarea bugetelor locale, alocate în baza Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015 pentru achi­tarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare sau de capital, în ordinea cronolo­gică a vechimii arieratelor, pentru ram­bursarea ratelor la împru­mu­tu­rile contractate în baza OUG nr. 2/2015 pentru susţinerea progra­me­lor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de in­frastructură care necesită cofinan­ţa­re locală, unor unităţi adminis­trativ-teritoriale; aprobarea bugetu­lui propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finan­ţ­ate parţial sau integral de la buget şi a numărului de personal şi fon­dul aferent salariilor de bază din apa­ratul de specialitate şi din ins­tituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul 2016 şi es­timări pe anii 2017-2019, apro­ba­rea programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi po­duri judeţene, pe anul 2016, apro­barea bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau inte­gral din venituri proprii, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2016 şi estimări pe anii 2017-2019, aprobarea bugetului împrumutu­rilor interne şi a listei obiectivelor de investiţii finanţate din împru­mu­turi interne, pe anul 2016, apro­ba­rea repartizării pe culte a nu­mărului de posturi pentru perso­nalul neclerical, pe anul 2016 şi estimări pe anii 2017- 2019; utili­zarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016; acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2015; aprobarea plăţii cotizaţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea, pen­tru anul 2016 la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi la Asociaţia de Dezvoltare Inter­comunitară Sud-Vest Oltenia; ac­tua­lizarea tarifelor pentru elibera­rea licenţei de traseu, în vederea efec­tuării transportului public jude­ţean de persoane prin curse regu­late speciale, în judeţul Vâlcea, pen­tru anul 2016; actualizarea tari­felor de bază lunare pentru închi­rie­rea spaţiilor care aparţin dome­niu­lui public sau privat al judeţului, pentru anul 2016; mandatarea reprezentanţilor judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Parc Ind Vâlcea” să aprobe majorarea capitalului social al societăţii; aprobarea convenţiei de colaborare pentru finanţarea sau furnizarea de servicii sociale încheiată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Co­pilului Vâlcea cu Fundaţia „Inimă pentru Inimă”; aprobarea protoco­lu­lui de colaborare, pe linia furni­zării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; decla­ra­rea de interes public judeţean a unui bun imobil, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, bulevardul Tudor VIadimirescu, nr. 23; declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile realizate prin pro­iectul „Sistem de management in­tegrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”; desemnarea reprezen­tan­tului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul Administrativ al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.