Cine poate „ajunge” la finanțările PNDR?


Pentru a putea accesa fonduri PNDR, solicitanţii trebuie să fie cel puţin fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA), potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 6.2 – „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”. De asemenea, alţi solicitanţi eligibili sunt micro-întreprinderile şi întreprinderile mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin. Totodată, şi micro-întreprinderile şi întreprinderile mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum trei ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups), pot accesa fonduri europene prin submăsura 6.2.
Micro-întreprinderile şi între­prin­derile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban.

Condiții

Este eligibil pentru finanţare solicitantul care propune realizarea de activităţi aferente unui cod CAEN înregistrat la Registrul Comerţului, autorizat/ neautorizat în condiţiile Legii nr. 359/2004, doar dacă până la momentul depunerii Cererii de Finanţare nu a desfăşurat activitatea aferentă codului CAEN propus prin proiect. Pentru a fi eligibili solicitanţii care la data depunerii cererii de finanţare aveau autorizat codul CAEN propus prin proiect, au obligaţia de a depune o Declaraţie întocmită şi asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfăşurat niciodată activitatea pentru care solicită finanţare.
Nu sunt eligibili solicitanţii care deţin părţi sociale (atât ca persoana juridică dar şi ca persoane fizice având calitatea de asociaţi) în alte societăţi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi cod CAEN (principal/secundar autorizat la ONRC) ca şi cel propus prin planul de afaceri. Nu sunt eligibili solicitanţii care au asociaţi/acţionari persoane fizice rude până la gradul II inclusiv sau care sunt soţ/soţie, cu alte persoane fizice care au beneficiat (ca asociaţi/acţionari în cadrul altei întreprinderi) de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 şi prin Măsura 19 “Dezvoltarea locală LEADER”- sub-măsura 19.2 pentru aceleaşi tipuri de activităţi sau activităţi complementare. În acest sens, solicitanţii vor da o declaraţie la Cererea de Finanţare prin care să declare că nu se afla în aceasta situaţie
Solicitanţii eligibili, persoane juridice sau înfiinţaţi în baza OUG nr. 44/2008, precum şi cei care deţin calitatea de asociaţi/acţionari ai unei persoane juridice, pot beneficia o singură dată de sprijinul financiar nerambursabil acordat prin sub-măsura 6.2 şi prin Măsura 19 ”Dezvoltarea locală LEADER” – Sub-măsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”. Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”, în funcţie de forma de organizare sunt: Persoana fizică autorizată – înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare; Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările şi completările ulterioare; Societate în nume colectiv – SNC – înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Societate în comandită simplă – SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare); Societate pe acţiuni – SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu modificările şi completările ulterioare;
Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăţi cooperative meşteşugăreşti şi societăţi cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfăşurarea de activităţi neagricole;
Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprindere mică – între 10 şi 49 de sa­la­riaţi şi realizează o cifră de afaceri anu­ală netă sau deţin active totale de pâ­nă la 10 milioane euro, echivalent în lei.