Agricultura vâlceană a ajuns să stea în doi specialiști!


• cu doar doi ingineri rămași pentru tot județul, Direcția Agricolă cere ajutorul Consiliului Județean pentru aplicarea legii certificatelor de producător

După cum vă informam și în edițiile noastre anterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a conceput proiectul actului  normativ privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Printre motivele invocate de autori în nota de funda­men­tare se numără „menținerea unui grad ridicat al evaziunii fiscale în dome­niul vânzării produselor agricole, cu preponderenta la legume și fructe proas­pete”, precum și faptul că „o importantă parte a producției de legu­me și fructe realizată de micii producători agricoli în gospodăria proprie este valorificată prin intermediari, în condiții improprii, pe canale comer­ciale necontrolabile, care eludează legislația fiscală, creează concurență nelo­ială și disfuncționalități ale fluxului de marfă către populație, cu impli­ca­ții asupra prețului produselor”. Un alt motiv invocat era acela de impli­care a societății civile în eliberarea atestatelor de producător. Prin dispo­zițiile art.3, alin (5) şi art. 4 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mă­suri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol este stabilit rolul structurilor asociative profesionale / patronale / sindicale din agri­cultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi jude­ţean în eliberarea atestatelor de producător prin acordarea avizului con­sultativ. În esență, atestatul de producător, document eliberat de pri­mar persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agri­col, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de produ­cător agricol persoană fizică, este precedat de un aviz consultativ al struc­turilor asociative profesionale / patronale / sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi care nomi­na­­lizează cel puţin un reprezentant în acest scop. Ce a făcut Direcția Agricolă Vâlcea în acest sens?

Concret, în conformitate cu prevederile articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 1187/2014 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, „Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale”.
Directorul Marin Cernătescu ne explică în detaliu situația: „Am considerat că prevederile unui asemenea act normativ, precum Legea nr. 145/2014, constituie elemente importante ale implementării strategiei şi a Programului de guvernare in domeniile agriculturii si producţiei alimen­tare, reglementând atât producţia agricole cat si comercializarea acesteia. Ne-am implicat încă de la elaborarea actului normativ respectiv prin fundamentările elaborate si înaintate Consiliului Judeţean Vâlcea atunci când i-au fost solicitate puncte de vedere privind prevederile acestui proiect de act normativ. Încă de la aceasta data am constatat rolul benefic al implicării structurilor asociative din agricultura in eliberarea atestatului de producător prin eliberarea avizului consultativ. După adoptarea legii menţionate  am căutat soluţii pentru a face cunoscute prevederile acesteia organelor administraţiei locale, considerând ca  în cele 180 de zile vom găsi soluții pentru optimizarea implementării prevederilor actului normativ. Încă din şedinţa Colegiului Prefectural din luna ianuarie 2015, am prezentat tema „ Măsuri importante de sprijin a producătorilor agricoli prin reglementarea pieţei agroalimentare si acordarea ajutorului de minimis”, unde o parte importantă a temei se ocupa tocmai de implementarea prevederilor Legii nr. 145/2014. tema a fost bine primită de participanţi si a avut dezbateri constructive. Apoi, în ședinţa din luna februarie 2015 a Comitetului de Analiză a Strategiilor de Dezvoltare Zonală Vâlcea (CASDZ Vâlcea), punctul nr. 2 al agendei de lucru a şedinţei l-a constituit: „Măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol”.  Vreau să adaug că, în conformitate cu prevederile adresei nr. 77404/12.04.2013 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu privire la strategiile de dezvoltare zonală, la şedinţele CASDZ participă reprezentanţi ai entităţilor statale din administraţia agricolă, reprezentanţii formelor asociative din agricultură, reprezentanţii administraţiei publice locale precum şi factori de răspundere ai entităţilor economice din agricultura si comercializarea produselor agricole si producători agricoli. În şedinţa CASDZ Vâlcea din 12 februarie 2015, eforturile noastre s-au îndreptat spre înţelegerea de către toţi participanţii a rolului formelor asociative in eliberarea atestatelor de producători si în nevoia stringentă de colaborare a organelor administraţiei publice locale cu aceste forme asociative. Efectul eforturilor noastre a fost pus în evidenţă şi de faptul că factorii responsabili cu organizarea  pieţei agroalimentare a Municipiului Râmnicu Vâlcea s-a deplasat într-o vizită la instituţia noastră, tocmai pentru dezbaterea acestei probleme. De asemenea, împreună cu responsabili din structurile organizatorice ai Consiliului Judeţean Vâlcea, în luna martie , am dezbătut aspecte privind implicarea structurilor asociative din agricultură a nivelul administraţiei publice locale, în activitatea menţionată , prin înregistrarea acestora  la primăriile comunelor oraşelor şi municipiilor judeţului si nominalizarea a cel puţin unui reprezentant în privinţa scopului prevăzut de dispoziţiile ar 3, alin. (1) din Legea nr. 145/2014. În şedinţa din luna aprilie a CASDZ Vâlcea, din data de 2.04.2015, am dezbătut  împreună cu formele asociative din agricultură, precum şi cu ceilalţi reprezentanţi rolul lor în eliberarea atestatelor de producător. Dezbaterea a pus în legătura reprezentanţii formelor asociative din agricultură cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale din judeţ pentru a facilita colaborarea care sa ducă la împlinirea menirii prevederii actului normativ: participarea reprezentanţilor formelor asociative din agricultură la eliberarea atestatelor de producător prin acordarea avizelor consultative”. Conform spuselor acestuia, funcţionarul nostru public, care se ocupă de formele asociative din agricultură, menţine o permanentă legătură atât cu aceste forme, cât si cu reprezentanţi ai organelor administraţiei publice din judeţ pentru ca, până la sfârşitul lunii in curs,  să  se înregistreze la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor judeţului forme asociative şi care să nominalizeze cel puţin un reprezentant în vederea acordării avizului consultativ pentru eliberarea certificatului de producător. Având în vedere prevederile art. 4, alin.(2) din Legea nr. 145/2014, prin care autoritățile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nici o structură asociativă prevăzută la alin. (1), prevederile art.3, alin (4) şi (5) se duc la îndeplinire  de către o entitate teritorială  din subordinea sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii, în acest scop, de către ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau de către Consiliul județean, după caz. Cernătescu spune că, în ultimele șase luni, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  a fost într-o continuă reorganizare, astfel încât până la adoptarea unei ordonanțe de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea direcțiilor pentru agricultură județene, instituţia pe care o conduce este pusă in situaţia de a funcţiona cu doi specialiști în agricultură aflați pe funcții de execuţie. În aceste condiţii, DA nu poate să asigure resursele umane necesare unei asemenea activităţi.
Cu alte cuvinte, agricultura vâlceană a fost redusă la competența și promptitudinea a doar doi specialiști, motiv pentru care Direcția a cerut insistent  C.J. Vâlcea să iniţieze emiterea unei decizii privitoare la participarea instituţiei aflate în subordine, Camera Agricolă Judeţeană, la acordarea avizului consultativ pentru a interveni în cadrul autorităţilor locale la care  nu s-a înregistrat nici o structură asociativă. Până în data de 28 aprilie, numai 37 de primării au înregistrat cel puţin o strictură asociativă care au desemnat o persoană pentru a acorda avizul consultativ pentru eliberarea atestatului de producător.