Vineri dimineață, „Viziune fără acțiune este un vis cu ochii închiși. Acțiunea fără viziune este un coșmar”


Aleșii județului se reunesc pentru ședința ordinară a lunii iulie pentru o agendă bogată: Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 21 iunie 2019, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind activitatea din trimestrul II 2019 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al județului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcțiune, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă, de la bugetul propriu al Județului Vâlcea, pentru programele, proiectele și acțiunile organizate de unitățile de cult din Județul Vâlcea, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea, pentru programele sportive de utilitate publică, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și entităților publice care organizează programe și proiecte în domeniul tineretului și socio-educaționale și pot beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural, Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, aprobarea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu și/sau de susținătorii legali, precum și modalitățile de acoperire a valorii integrale a contribuției lunare de întreținere, Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului-cadru al convenției de parteneriat care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Județul Vâlcea și Școala Gimnazială “Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului realizat de Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va încheia contractul de management, precum și numirea managerului la Teatrul “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor caracteristici și indicatorii tehnico-economici faza: studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire clădire saloane pacienți P+2”, comuna Drăgoești, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor caracteristici și indicatorii tehnico-economici faza: studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Centrul de comunicații și permanență multifuncțional-zona Obârșia Lotrului”, Județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și cofinanțării proiectului “Educația-Calea spre un viitor mai bun!”, Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preempțiune referitor la cumpărarea imobilului “Casa Vergiliu Popescu”, situat în orașul Călimănești, județul Vâlcea, identificat in Lista monumentelor istorice 2015, cod VL-II-m-B-09796.