Vești bune pentru primari: Toate proiectele din PNDL – etapa 1 au finanţarea asigurată!


Vicepremierul Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltării Regionale, a anunțat recent că toate proiectele din Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) aflate în finanţare la 31 decembrie 2016 au sursele de finanţare asigurate şi le-a cerut edililor să grăbească lucrările şi să se prezinte cu facturile la decontat: „Am adoptat Ordonanţa 6 în 2017 şi am instituit PNDL – etapa 1 prin care tot ceea ce se afla în finanţare la 31 decembrie 2016 au finanţarea asigurată. Inclusiv cei care aţi încheiat anul trecut contracte de finanţare şi nu le-aţi încheiat la valoarea necesară investiţiei, aveţi asigurată finanţare pentru finalizarea obiectivelor de investiţii. Tot ce cer eu de la dumneavoastră este să grăbiţi lucrările şi să veniţi cu facturile la decontat, pentru că avem cash-urile asigurate, nu avem nicio problemă în asigurarea surselor de finanţare. Vă solicit să aveţi o discuţie foarte aplicată cu constructorii dumneavoastră şi să veniţi cu facturile la decontare. Nu putem justifica nevoie de infrastructură atât timp cât aveţi contracte din 2015 şi aţi decontat 10% din ele“ a spus Shhaideh cae a completat că ,prin Ordonanţa 6, a fost instituit şi PNDL – etapa 2, cu un buget de 30 de miliarde de lei şi, conform programului de guvernare, sunt finanţate 5.000 de obiective noi – apă, canal, drumuri, 2.500 de creşe şi grădiniţe şi 2.000 de şcoli în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare, ISU etc: „Lucrările pentru obţinerea acestor autorizaţii nu sunt de complexitate şi au finanţarea inclusă în PNDL, iar toţi cei care aveţi depusă anexa 3 în acest sens vă spun de pe acum că aveţi banii asiguraţi”, a adăugat Shhaideh.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice: sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat; unităţi sanitare; drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor; poduri, podeţe sau punţi pietonale; obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre; platforme de gunoi; pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; modernizarea bazelor sportive; sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora; infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.

Subprograme şi beneficiari eligibili

Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor;
Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora;
Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene.
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MDRAP întocmeşte şi aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Următoarele programe au fost incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală:
Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice – Hotărârea Guvernului nr. 577/1997;
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural – Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;
Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor – Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c);
Programul Reabilitare şi modernizare – 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local – Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.
Obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibă acces egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene.
Gestiunea eficientă a fondurilor publice în implementarea PNDL se realizează prin selectarea proiectelor în urma analizei acestora, încadrarea în standardele de cost, asigurarea cerințelor esențiale de funcționare, tehnice, și de calitate în execuție, în conformitate cu legislația în vigoare. Introducerea la finanțare a unor obiective noi sau în continuare se face de către autoritățile publice locale în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare locală, cu fundamentarea nevoii de investiții pentru asigurarea unui cadru armonios de dezvoltare comunității precum și cu respectarea tuturor obligațiilor contractuale față de MDRAP.