Termen pentru renta viageră


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea informează că  în perioada1 martie -31 august 2012 inclusiv, cele 154 de persoane îndreptăţite în acest sens, de pe raza judeţului Vâlcea, au posibilitatea de a-şi viza carnetul de rentier agricol pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2011, conform preve­derilor Ordinului privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agri­cul­turii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pre­vederilor titlului XI ,,Renta viageră agri­colă’’ din Legea nr. 247/2005 privind re­for­ma în domeniile proprietăţii şi justi­ţiei, precum şi unele măsuri adiacente, co­roborate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Ordinul nr. 33/2011 privind modi­fi­ca­rea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI ,,Renta viageră agri­colă’’ din Legea nr. 247/2005 privind re­forma în domeniile proprietăţii şi justi­ţiei, precum şi unele măsuri adiacente, la Centrul judeţean A.P.I.A. Vâlcea, din stra­da Oituz, nr. 7, municipiul Rm. Vâl­cea, la serviciul de specialitate.

Potrivit directorului Adrian Pintea, pentru vizarea carnetului de rentier agricol beneficiarii trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicit legal (cu procură notarială de reprezen­ta­re/curatelă). Documente necesare a fi prezentate în vederea obţinerii vizei anuale sunt: carnetul de rentier agricol; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional); con­tract/e de arendare existente la dosar.

„În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin man­datar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare: actul de identitate în original şi în copie; procura specială/autentificată/curatelă, în original şi în copie. Vizarea carnetului de rentier este posibilă numai cu înde­pli­nirea art. 7 din Legea nr. 247/2005 Titlul XI privind reforma în domeniile pro­prie­tăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare (Contractele de arendare tre­buie să îndeplinească condiţia de conti­nuitate pentru întreg anul calendaristic 2011). Dacă beneficiarii deţin docu­mente care fac obiectul acordării rentei viagere agricole, prin care se modifică suprafeţele arendate, înstrăinate, do­bân­dite în cursul anului 2011, este nece­sar să depună o cerere de reanalizare a dosarului, precum şi prezentarea docu­men­telor doveditoare, în original, care vor sta la baza calculării/recalculării ren­tei viagere agricole pentru anul 2011. În cazul în care au fost depuse cereri de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului şi operarea datelor în sistemul electronic”, ne-a lămurit Pintea.