Termen expirat pentru subvenţia eco


• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte că, până la 15 octombrie 2012 inclusiv, s-au putut depune cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Conform sursei menţionate, ajutorul se acordă pentru ex­ploa­ta­ţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregis­tra­te în perioada de conversie (de trecere de la agri­­­cul­tura con­venţională la agricultura ecologică). Pot beneficia de ajutorul specific persoa­­­nele fizice, persoanele fizice auto­­­­rizate, între­prinderile individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ urmă­toarele condiţii: sunt înregis­trate în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Mi­nis­terul Agriculturii şi Dez­vol­tării Rurale – MADR, prin direc­ţiile agricole de dezvoltare ru­rală judeţene – DADR; deţin un contract încheiat cu un orga­nism de inspecţie şi certificare acre­di­tat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR; de­ţin un document jus­tificativ / certificat de conformitate / maşter certi­­ficat / certi­ficat de confirmare a conversiei, în care se men­ţio­­nează statutul exploataţiei în conversie (anul 1 / anul 2 / anul 3), cultura, supra­faţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; se menţin în sistemul de agri­cul­­­­­tură ecolo­­gi­că pe o perioadă de 5 ani; în cazul beneficiarilor din producţia ve­ge­tală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel pu­ţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anu­ale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente. Beneficiarii aju­torului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o ex­ploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din spe­ciile din producţia ani­malieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

„În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe te­re­nuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea trebuia de­pusă la cen­trul ju­de­ţean APIA pe raza căruia se află su­pra­faţa mai mare (pentru exploataţiile din domeniul vegetal). Pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cere­rea la centrul jude­ţean APIA pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru per­soane juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domi­ciliul pentru persoane fizice. Nerespectarea condiţiilor de eligibi­litate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atra­ge, după caz, redu­cerea/excluderea de la plată, respectiv pena­li­tăţi / sancţiuni multianuale, în conformitate cu OMADR nr. 17/2011, cu mo­di­ficările şi completările ulterioare. Cuan­tumul plăţii anuale suplimentare / exploataţie se calculează de către APIA, du­pă finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea pla­fonului alocat pentru fiecare sector la numărul exploataţiilor eli­­­gi­bile, având în vedere plata anuală suplimentară maximă ex­­­­ploa­­­taţie pentru fiecare categorie de dimensiune a exploataţiei. În cazul în care plafonul solicitat depăşeşte plafonul alocat pen­­­­­tru fiecare sec­tor, plata anuală suplimentară maximă/exploataţie se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate cate­goriile de dimen­siune a exploataţiei ale sectorului respectiv. Ro­­mâ­­­­nia beneficiază, pentru anul 2012, de suma totală de 4.098.000 euro, cu aproximativ 20% mai mult decât suma dis­ponibilă pentru anul precedent”, ne-a lămurit pe această temă Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.