Condiţii ce trebuie respectate pentru procesarea şi vânzarea laptelui


lidia_giosan• 31 martie este termenul pentru avizare

Enterprise Europe Network informează că prin Decizia 2011/898/UE, Comisia Europeană a aprobat prelungirea peri­oa­dei de tranziţie până la 31 decembrie 2013, în vederea atingerii conformităţii laptelui crud cu parametrii prevăzuţi în legislaţia comunitară şi pentru procesarea laptelui crud în unităţile de procesare lapte din România. În vederea atingerii conformităţii lap­telui crud din România cu parametrii prevăzuţi în legislaţia comunitară, specialiştii din cadrul ANSVSA au elaborat un plan de acţiune care vizează întreg lanţul de producţie a laptelui crud şi care include obligaţiile operatorilor responsabili de creşterea vacilor de lapte destinat procesării şi ai celor care deţin centre de colectare şi/sau unităţi de procesare lapte, precum şi obligaţiile autorităţilor veterinare competente cu privire la monitorizarea progreselor înregistrate în îmbunătăţirea calităţii laptelui crud.

„În conformitate cu prevederile acestui plan de acţiune, ope­ratorii responsabili de creşterea vacilor de lapte destinat proce­sării, deţinătorii de centre de colectare şi/sau unităţi de procesare lapte trebuie să elaboreze, până la data de 31 martie 2012, o se­rie de măsuri care urmează a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui crud, cu termene precise de finalizare, pe toate cele trei nivele din sfera de acţiune care concură la producerea, colectarea şi procesarea laptelui crud.

Planul de măsuri stabileşte obligaţiile operatorilor din sec­torul alimentar care au responsabilităţi în creşterea vacilor pentru producţia de lapte crud destinat procesării, în colectarea şi procesarea laptelui crud de vacă.

Planul cuprinde inclusiv măsurile întreprinse de autoritatea veterinară judeţeană, în vederea controlului calităţii laptelui mate­rie primă la nivelul fermelor/exploataţiilor, al centrelor de colec­tare şi al unităţilor de procesare şi a verificării modului în care sunt respectate etapele şi termenele stabilite de către operatorii din sectorul laptelui şi al produselor lactate, care beneficiază de prelungirea perioadei de tranziţie pentru calitatea laptelui crud, precum şi de autoritatea veterinară centrală în ceea ce priveşte monitorizarea permanentă a progreselor înregistrate în îmbu­nă­tăţirea calităţii laptelui crud.

Unităţile de procesare a laptelui crud aprobate pentru pre­lun­girea perioadei de tranziţie, în vederea procesării laptelui crud care nu respectă cerinţele de calitate, vor elabora un Plan de mă­suri pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui şi atingerea parame­tri­lor de calitate ai laptelui crud prevăzuţi în Regulamentul (CE) nr. 853/2004”, ne-a explicat Lidia Giosan, Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea.

Planul de măsuri va include acţiunile obligatorii care ur­mează a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui, cu termene precise de finalizare, pe toate cele trei nivele din sfera de acţiune care concură la producerea, colectarea şi procesarea laptelui crud, respectiv: ferme/exploataţii de vaci cu lapte; centre de colectare; unităţi de procesare. Termen de elaborare a Pla­nului de măsuri – 31 martie 2012. Programul de măsuri va inclu­de obligaţiile operatorilor responsabili de creşterea vacilor de lapte, referitoare la: igiena adăposturilor; igiena animalelor; prevenirea apariţiei mamitelor; asigurarea unor proceduri de bună practică a mulsului, depozitării şi transportului laptelui, ast­fel încât să se evite contaminarea fizică, chimică sau microbio­logică a laptelui crud de vacă; igiena personalului mulgător; asigurarea răcirii laptelui imediat după muls; mentenanţa instalaţiei de muls şi a tancurilor de răcire a laptelui; verificarea calităţii apei; elaborarea unui program de autocontrol care să includă, pe lângă examenele pentru criteriile de calitate NTG (numărul total de germeni) şi NCS (numărul de celule somatice) pentru laptele crud de vacă şi examene pentru calitatea apei, eficienţa acţiunilor de igienizare a instalaţiei de muls; elaborarea unui program de instruire trimestrială a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul exploataţiilor comerciale de producţie a laptelui, cu privire la regulile de igienă care trebuie respectate pentru a obţine un lapte corespunzător calitativ la parametrii NTG şi NCS; instruirea va include şi test pentru veri­ficarea cunoştinţelor dobândite în cadrul acesteia; documentarea tuturor acţiunilor întreprinse.

„La nivelul centrelor de colectare, Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui va cuprinde obligaţiile operatorilor responsabili, referitoare la: asigurarea echipamentului de capa­ci­tate corespunzătoare care să asigure răcirea imediată şi depozi­tarea la temperatură adecvată a întregii cantităţi de lapte crud de vacă colectat; elaborarea unei proceduri prin care să se facă dovada că fiecare fermă/exploataţie efectuează examenele de laborator pentru determinarea calităţii laptelui, iar laptele este sto­cat în tancuri de răcire separate, în funcţie de rezultatul anali­zelor de laborator; ţinerea unor evidenţe, prin care să se facă dovada trasabilităţii laptelui neconform de la ferma de origine că­tre unitatea de procesare unde este livrat; ţinerea unor evidenţe, prin care să se demonstreze că laptele neconform a fost livrat numai către unităţi aprobate în acest scop; elaborarea unor pro­ce­duri de bune practici de igienă bazate pe principiile HACCP; instruirea personalului cu privire la regulile de igienă care trebuie aplicate, inclusiv test pentru verificarea cunoştinţelor dobândite în cadrul instruirii; evidenţe privind acţiunile întreprinse.

Planul de măsuri va cuprinde obligaţiile operatorilor din uni­tăţile de procesare a laptelui crud neconform, cu referire la urmă­toarele aspecte: elaborarea programelor de instruire trimestrială pentru toţi furnizorii care livrează lapte care nu îndeplineşte parametrii de calitate stabiliţi de legislaţia comunitară, precum şi pentru persoanele responsabile de transportul laptelui crud; elaborarea unui plan de colectare a laptelui crud în funcţie de distanţele parcurse de transportatori până la furnizor, de rutele de colectare, pentru a se asigura că laptele crud este recepţionat în unitate la o temperatură corespunzătoare; instruirea personalului de la recepţie lapte privind bunele practici de igienă, inclusiv test pentru verificarea cunoştinţelor dobândite în cadrul instruirii; elaborarea unor programe de control (autocontrol) în exploataţiile de vaci de lapte şi centrele de colectare aparţinătoare, privind modul de implementare a planului de măsuri, în vederea asigurării criteriilor de calitate a laptelui crud livrat.

Operatorii responsabili pentru exploataţiile de creştere a vacilor de lapte care livrează lapte neconform către unităţile de pro­cesare aprobate, ai centrelor de colectare şi ai unităţilor de procesare au obligaţia prezentării planurilor de măsuri la DSVSA judeţene pentru avizare.

Toate planurile de măsuri elaborate de unităţile de pro­cesare lapte, care beneficiază de prelungirea perioadei de tran­zi­ţie privind atingerea conformităţii laptelui crud intrat la proce­sare, trebuie să fie avizate până la 31 martie 2012 de DSVSA judeţeană pe raza căreia se află obiectivul”, conchide Giosan.