ȘEDINȚĂ ORDINARĂ MARATON pentru consilierii locali ai Râmnicului. 31 de puncte pe ordinea de zi. Lista completă!


Marți, 28 februarie 2023, cu începere de la ora 10.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați la ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. În comisii, aleșii râmnicenilor au avut de dezbătut multe proiecte de hotărâri, ședința ordinară din ultima zi a lunii februarie având nu mai puțin de 31 de puncte pe ordinea de zi!
În rândurile de mai jos, vă prezentăm desfășurătorul proiectelor care sunt supuse dezbaterii și aprobării în ședința de marți:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului creditelor interne și a listelor de investiții pe anul 2023.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2023.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2023.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea Piețe Prest SA pentru anul 2023.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Evenimentelor Cultural-Artistice pentru anul 2023 și a bugetului estimat organizării acestora.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România (U.A.P) – Filiala Râmnicu Vâlcea pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Fanfara Județeană „Constantin Brâncoveanu” primește 20.000 de lei pentru patru concerte

7.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pentru organizarea de către Fanfara Județeană „Constantin Brâncoveanu”, în municipiul Râmnicu Vâlcea, a unei Stagiuni de patru concerte – promenadă.
8.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA în vederea modificării Actului Constitutiv al societății.
9.Proiect de hotărâre privind vacantarea a două posturi de administrator la societatea Piețe Prest SA și mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea unui administrator la această societate.
10.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, precum și lista de investiții pentru anul 2023.
11.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”, să aprobe modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze, în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, Actul Adițional.
12.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea” să aprobe Strategia, Studiul de specialitate pentru stabilirea indicatorilor de performanță, Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat pentru întreaga arie de operare a Apavil SA și completarea prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, în sensul includerii Regulamentului serviciului ca anexă, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, Actul Adițional.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei Locale de Alimentare cu Energie Termică a municipiului Râmnicu Vâlcea.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice – faza DALI pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în sediul administrativ al Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea”, inclusiv devizul general și indicatorii tehnico-economici.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI, indicatorii tehnico-economici și Devizul General pentru fiecare componentă din cadrul proiectului „Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – lot I”, inclusiv Devizul General aferent proiectului.
16.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea începând cu 01.03.2023.

Se aprobă cuantumul alocației zilnice de hrană pentru bătrânii aflați la căminul din Ostroveni

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană destinată beneficiarilor din Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.
18.Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentației de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Vâlcea”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.01.2013.
19.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea delegării gestiunii activităților de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale, începând cu data de 01.02.2023, precum și a documentației de atribuire a contractului de delegare.
20.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 – „Lista zone verzi, parcuri și grădini publice”, a Caietului de sarcini „Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice” – Anexa 3.1 la Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020.

Consilierii votează pentru stabilirea nivelului mai multor salarii de bază

21.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
22.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, conform Anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu 1 februarie 2023.
23.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul unității de învățământ „Creșa Râmnicu Vâlcea”.
24.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.02.2023.
25.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
26.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea și aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană personalului Direcției Poliției Locale.
27.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Arhiepiscopia Râmnicului.
28.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile – construcții, proprietatea municipiului, situate în strada Copăcelu, nr. 178, în vederea demolării acestora.

Primăria achiziționează servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare
pentru un dosar aflat pe rolul Curții de Apel Pitești

29.Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Primarului municipiului și a Municipiului Râmnicu Vâlcea în dosarul nr. 965/90/2015, aflat pe rolul Curții de Apel Pitești.
30.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie-decembrie 2022 și a numărului de posturi destinate, în semestrul I 2023, încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiu.
31.Întrebări, interpelări și informări.