Premianţii turismului românesc


• pentru a treia oară consecutiv, oraşul Horezu a fost gazda Galei Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România

Sâmbătă, 14 ianuarie, în sala de festivităţi din cadrul Hanului turistic Ho­rezu s-a desfăşurat Gala Premiilor Aso­ciaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România. Pentru a treia oară consecutiv, oraşul Horezu a fost gaz­da acestei tradiţionale festivităţi care vine să răsplătească atât pe zia­riştii şi scriitorii care se exprimă în acest generos domeniu al turismului, cât şi pe profesioniştii din industria os­pi­talităţii care s-au remarcat în anul 2011.

Conform tradiţiei, de 19 ani încoa­ce, odată cu omagierea marelui poet, Mihai Eminescu, Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România (AJTR) decernează premiile jurnaliş­ti­lor de profil, precum şi premiile pro­fe­sioniştilor din turism. Oraşului Horezu, localitate cu rezonanţe cu totul spe­ciale în industria turistică a României,  i-a revenit şi în acest an onoarea de a fi gazda Galei Premiilor AJTR, de or­ganizarea şi desfăşurarea evenimen­tului ocupându-se Primăria oraşului Ho­­rezu. Alegerea oraşului Horezu ca gazdă a evenimentului vine ca o recu­noaştere a potenţialului turistic de care dispune localitatea noastră, dar şi a preocupării susţinute a administraţiei publice locale pentru dezvoltarea turis­mului în zonă, promovarea valorilor şi bogatei moşteniri culturale, cu ele­men­­te de unicitate, în spaţiul euro­pean şi în lume.

horezu5La eveniment au participat peste 100 de ziarişti şi publicişti de turism, manageri din industria turismului, re­prezentanţi ai administraţiei publice judeţene şi locale, senatori şi deputaţi de Vâlcea, reprezentanţi ai organiza­ţii­lor neguvernamentale din domeniul turismului şi protecţiei mediului, repre­zen­tanţi ai mass-media, primarii locali­tă­ţilor din zona depresionară Horezu, re­prezentanţi ai unor instituţii. Festi­vi­tatea de premiere s-a bucurat de pre­zenţa ministrului pentru Relaţia cu Parlamentul, Valentin Adrian Iliescu şi a prefectului Petre Ungureanu, care au acordat diplome unor primari şi re­prezentanţi din industria turismului vâlcean. Totodată, au făcut o prezen­tare amplă a potenţialului turistic al judeţului Vâlcea şi a eforturilor pe care administraţiile publice locale le fac pentru punerea în valoare a acestuia. În premieră, la Gala Asociaţiei Jurna­liş­tilor şi Scriitorilor de Turism din Ro­mâ­nia de la Horezu, a fost horezu6prezent Ambasadorul Republicii Islamice Iran la Bucureşti, domnul Dr. Bahador Aminian Jazi împreună cu reprezen­tanţi ai ambasadei, care, la finalul galei, a prezentat oferta turistică a aces­t­ei ţări, totodată, interesându-se de potenţialul turistic al zonei depre­sio­nare Horezu şi din judeţul Vâlcea. Programul galei a fost completat cu vizitarea unor obiective turistice din oraşul Horezu şi judeţul Vâlcea.

Pentru rezultatele deosebite în promovarea şi sprijinirea turismului vâlcean, creând din oraşul Horezu un pol al publicisticii de profil şi o desti­naţie preferată pentru organizarea Galelor Premiilor AJTR, primarul ora­şului Horezu a fost elogiat şi recom­pen­sat cu două Diplome de excelenţă. Referindu-se la importanţa eveni­men­tului, primarul Niţu a spus: „Prezenţa jurnaliştilor de turism de la mari publicaţii şi emisiuni de televiziune din întreaga ţară ne onorează şi în acelaşi timp ne dă garanţia că în perioada următoare oraşul Horezu, unităţile şi obiectivele turistice de aici şi din zonă, în general, vor beneficia de o promo­vare mediatică intensă, ceea ce va conduce la creşterea interesului iubito­rilor de turism pentru a ne vizita şi a ne cunoaşte. Alegerea oraşului Horezu, ca loc de desfăşurare a Galei Premiilor AJTR, a devenit, deja, tra­diţie şi vine ca o recunoaştere a impli­cării admi­nistraţiei publice locale în organizarea unor evenimente de amploare şi înscrierea localităţii în circuitul celor mai distinse destinaţii turistice din România”.