Planurile APIA în 2012


Adrian-PinteaAdrian Pintea, directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Vâlcea, spune că plata integrală în luna ianuarie a sumelor FEGA aferente SAPS 2011, pentru aproxi­mativ 1.081 milioane fermieri a repre­zentat doar startul acţiunilor pre­co­nizate în acest an de către APIA la nivel naţional: „Recent, la nivel de mi­nister au fost anunţate ţintele Agenţiei în acest an: respectarea tuturor ter­menelor de plată conform Legislaţiei în vigoare; plata integrală în luna ia­nuarie-februarie a sumelor aferente PNDC – SAPS 2011, pentru circa 5.9 milioane hectare; atingerea unei rate de eroare de  max. 2 % pentru SAPS 2012, indicator de calitate conform regulamentelor şi procedurilor UE, res­pectiv atingerea unui procent de absorbţie fonduri UE de 99.9 %; im­ple­mentarea în proporţie de 100% a mecanismului de depunere elec­tro­nică a cererilor pentru accesarea plă­ţilor directe; demararea progra­mului naţional de interfaţare cu Registrul agricol în format electronic, demers cu consecinţe pozitive în sensul redu­cerii birocraţiei specifice, respectiv a creşterii gradului de corectitudine şi precizie a suprafeţelor declarate de fermieri la APIA; dezvoltarea institu­ţională a APIA cu aprox. 50 de Centre locale, care să asigure un acces mai facil pentru fermieri în procesul de depunere a cererilor; consolidarea în continuare a relaţiilor de colaborare cu Comisia Europeană, respectiv cu Agenţiile similare din statele membre ale UE, care să permită o mai bună cunoaştere a mecanismelor de imple­mentare a noii PAC; dezvoltarea supli­mentară a reţelei de informare a fer­mierilor beneficiari, prin imple­men­tarea în toate locaţiile APIA a echi­pa­mentelor audio-video de informare, reducerea costurilor de funcţionare a APIA prin preluare în patrimoniu de spaţii locative dezafectate ale statului român, comunicarea spre fermieri a deciziilor de plată şi notificărilor prin mesaj telefonic şi/sau e-mail”.