Parlamentarii sunt rugați să sprijine Oltchim


Ion_Cilea_200_235În această săptămână, preşedin­tele Consiliului Judeţean Vâlcea, dr. ing. ION CÎLEA, efectuează o vizită în Marea Britanie ca membru al unei delegaţii economice a Agenţiei de Dez­voltare Regională Sud Vest Olte­nia. Din acest motiv, preşedintele Ion Cî­lea nu a putut să participe la întâl­ni­rea de la Senatul României cu parla­men­tarii din judeţele Vâlcea şi Argeş în cadrul căreia au fost abordate proble­mele şi greutăţile cu care continuă să se confrunte Societatea OLTCHIM SA Rm.Vâlcea. În schimb, înainte de a pleca spre Anglia, a adresat câte o scrisoare fiecărui parlamentar în care a precizat punctele sale de vedere şi problemele care, în opinia sa, sunt rezolvabile dacă aleşii se vor implica responsabil, în virtutea prerogativelor ce le sunt conferite prin mandatul de aleşi în cele două Camere.În scrisoare, preşedintele Consiliu­lui Judeţean Vâlcea îi roagă pe parla­mentari să se aplece cu toată atenţia asupra Legii nr.31/1990 privind Socie­tăţile Comerciale, lege care, deşi a su­fe­rit multe modificări şi completări, încă mai are numeroase lacune. Auto­rul insistă concret pe două aspecte esenţiale:Pe lângă prevederea iniţială a arti­co­lului 210, al. 1, potrivit căruia „c­a­pi­ta­lul social se poate mări prin emisiu­nea de acţiuni noi”, să se precizeze şi posibilitatea/dreptul de a transforma unele creanţe în acţiuni în beneficiul creditorilor. Lipsa unei astfel de preci­zări legislative obstrucţionează, de exemplu, iniţiativa BCR de a converti în acţiuni o parte din datoriile bancare ale Societăţii OLTCHIM.Modificări şi precizări concrete şi clare impune şi art.222 care, la al.1, lit.c, prevede: „asociatul cu răspun­de­re nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dis­­poziţiilor art. 80 şi 82, poate fi exclus din societatea în nume colec­tiv”.„Modificarea pe care v-o supun atenţiei – subliniază preşedintele Ion Cîlea – se referă şi la sancţionarea în acelaşi mod a acţionarilor care încalcă prevederile articolelor 80 şi 82 din Legea nr. 31/1990 şi care manifestă constant rea credinţă, obstrucţionând, pe toate căile, măsurile, acţiunile şi iniţiativele acţionariatului majoritar”.A doua propunere pe care preşe­din­tele Ion Cîlea o adresează parla­mentarilor are următorul conţinut:„La blocajele şi obstrucţionările din ultimii 3 ani, precum şi la reclamaţiile nefondate şi tendenţioase adresate Comisiei Europene şi altor instituţii de către acţionarul minoritar PCC-SE, intervenţia Guvernului, ca reprezen­tant al statului în relaţia dintre acţio­narii OLTCHIM, a fost deosebit de ane­mică, ba, de multe ori, inexistentă, lăsând fără sprijin manageriatul Socie­tăţii în toate momentele de criză. Faţă de această situaţie, vă propun să ini­ţiaţi un proiect de act normativ care să stipuleze rolul, atribuţiile şi obligaţiile statului în relaţia cu acţionarii din com­paniile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat”.Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea îi mai roagă pe senatorii şi deputaţii din judeţele Vâlcea şi Argeş să urmărească şi următorul demers: „Comisiile de specialitate din cele 2 Camere ale Parlamentului să ceară public serviciilor de siguranţă naţio­nală, respectiv SRI şi SIE, de a prezenta informări detaliate despre intenţiile şi interesele care se ascund în spatele diversiunilor şi acţiunilor subversive, antistatale, promovate la forurile europene şi pe toate canalele naţionale de către acţionarul minoritar PCC-SE de la Societatea OLTCHIM Rm.Vâlcea”.

Compartimentul de relaţii cu mass media