O cruciadă vie pentru o sănătate muribundă


Asociația Națională pentru Protecția Pacienților este constituită în memoria doamnei avocat Vera Barbu ( 1955 – 2007), fost pacient şi victimă a sistemului de sănătate deficitar din România şi unul din iniţiatorii cons­tituirii acestei asociaţii. Asociaţia este o organizaţie nonguverna­men­tală, de drept privat, fără scop lucrativ, independentă, apolitică, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, înfiinţată prin voinţa de asociere a membrilor fondatori, în confor­mi­tate cu prevederile O.G. nr. 26 din 2000, aprobată cu modificări şi com­pletări prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005. Obiectivele generale ale Asocia­ţiei sunt: protecţia drepturilor pacienţilor în general, din România, prevăzute de legislaţia din România şi de reglementările la nivelul Uniunii Europene, precum şi acţionarea prin mijloace legale împotriva nerespectării drepturilor lor de către cei care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri ter­minale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical, care ar putea să le afecteze sănătatea, mediului înconjurător, sau să le pună viaţa în pericol; reprezentarea intereselor legitime ale pacienţilor din România, membri ai Asociaţiei, prin mijloace legale, în faţa oricăror persoane fizice, instituţii, organisme, societăţi comerciale sau alte unităţi care asigură îngrijiri de sănătate, îngrijiri terminale, intervenţii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical; protecţia pacienţilor în general, având în vedere accentuarea în viitor a mobilităţii transnaţionale în interiorul Uniunii Europene a pacienţilor şi a cadrelor medicale şi promo­varea avantajelor ce decurg din aceasta situație, pentru pacienţi, care pot beneficia de mai multe opţiuni, de îmbunătăţirea accesului şi a calităţii asistenţei medicale; acţionarea prin mijloace legale privind asigurarea pentru toţi cetăţenii europeni, indiferent de venitul sau locul lor de reşedinţă, a accesului echitabil, la preţ accesibil şi în timp util la asistenţa medicală, în conformitate cu principiile universalităţii, calităţii, siguranţei, continuităţii şi solidarităţii, contribuind astfel la coeziunea socială şi teritorială a Uniunii Europene şi asigurarea în acelaşi timp a durabilităţii financiare a sistemelor naţionale de îngrijire a sănătăţii; acţionarea prin mijloace legale privind accesul la asistenţa medicală transfrontalieră pentru a asigura libera circu­laţie a cetăţenilor în interiorul Comunităţii Europene şi reducerea birocraţiei legată atât de utilizarea, cât şi de furnizarea de servicii de sănătate trans­frontaliere, precum şi îmbunătăţirea gradului de difuzare în rândul paci­enţilor a informaţiilor privind mobilitatea transfrontalieră, inclusiv prin promovarea unor indicatori europeni în domeniul sănătăţii; acţionarea prin mijloace legale privind aplicarea procedurilor Europene în vigoare referi­toare la rambursarea serviciilor de sănătate transfrontaliere, pentru a permite pacienţilor să compare şi să aleagă cel mai potrivit tratament şi sprijinirea pacienţilor pentru a acţiona în justiţie pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea acestor proceduri; promovarea şi susţinerea în mod activ privind introducerea e-sănătăţii şi a telemedicinei; acţionarea prin mijloace legale privind promo­varea modalităţilor de asigurare a tratamentului şi a dietei corespunzătoare în rândul pacienţilor aflaţi în îngrijire intraspi­tali­cească sau ambulatorie; promovarea activităţilor şi a practicilor de medicină complemen­ta­ră/alter­nativă care vizează prevenirea îmbolnavirilor, promovarea sănătătii, vin­decarea bolilor şi optimizarea din punct de vedere biopsihosocial şi spiritual a fiinţei umane şi combaterea practicilor nelegale în acest domeniu;  pro­mo­varea şi apărarea dreptului la asistenţă religioasă, precum şi crearea facilităţilor privind accesul la serviciile religioase pentru pacienţii aflaţi în îngrijire intraspitalicească sau ambulatorie;  oferirea unor servicii sau bunuri, direct sau prin subcontractare, din cadrul activităţilor conexe actului medical, precum şi a altor servicii ce vin în sprijinul pacien­ţilor în general – activităţi economice directe cu caracter accesoriu, în strân­să legătură cu scopurile şi obiectivele;  acţionarea prin mijloace legale pen­tru acordarea unor facilitaţi de ordin social pacienţilor aflaţi în dificultate; introducerea unui sistem infor­matizat prin care pacienţii să poată afla date pri­vind competenţa, experienţa şi performanţa furnizorilor de servicii de sănă­tate, precum şi date privind nivelul de performanţă şi dotare a furni­zorilor de produse şi servicii de sănătate;  informarea opiniei publice prin diverse mijloace privind deficienţele produselor şi serviciilor de sănătate, precum şi impactul negativ asupra pacienţilor, a personalului care asigură serviciile de sănătate şi asupra mediului ambient; promovarea produselor şi serviciilor de sănătate de calitate şi informarea corectă privind carac­te­risticile esenţiale ale produselor şi serviciilor de sănătate promovate în România şi în Uniunea Europeană; acţiuni privind formarea unei atitudini corecte a furnizorilor de servicii medicale faţă de respectarea drepturilor pacienţilor; acţionarea prin mijloace legale pentru prevenirea practicilor abuzive şi a publicităţii de natură a afecta drepturile şi interesele legitime ale pacienţilor; analizarea şi luarea de măsuri în vederea soluţionării sesizărilor formulate de pacienţi cu privire la pro­du­sele şi serviciile de sănătate oferite de furnizori; notificarea către furnizorii de produse şi servicii de sănătate a măsurilor care să conducă la eliminarea cauzelor care au generat nemul­ţu­mirea pacienţilor; sesizarea organelor în drept în vederea retragerii auto­ri­zaţiei de funcţionare a furnizorului de produse şi servicii de sănătate, sau a retragerii de pe piaţă a produselor şi serviciilor de sănătate, care nu asigură nivelul calitativ corespunzător standardului declarat sau prescris de normele în vigoare, precum şi a celor ce pun în pericol sănătatea sau viaţa pacienţilor.