Noiembrie rămâne termenul pentru fondurile de pescuit


Direcţia Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) derulează se­siu­nea de primire cereri de finan­ţare pentru măsurile din cadrul Axe­lor prioritare 1, 2 şi 3 pentru acor­darea fondurilor nerambursabile pen­tru pescuit şi acvacultură con­form măsurilor din cadrul Progra­mu­lui Operaţional pentru Pescuit. Depu­nerea proiectelor se va face la sediile Compartimentelor Regio­nale, în intervalul 8.30-16.30, până la 30 noiembrie 2011. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să înde­plinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecă­rei măsuri. În cazul măsurilor ce im­plică evaluarea tehnică şi finan­cia­ră, pentru a fi selectat pentru finan­ţare, proiectul trebuie să obţină punc­tajul minim prevăzut pentru fie­care măsură, conform Ghidului So­licitantului. DGP-AMPOP va no­ti­­fica în scris pe toţi solicitanţii pri­vind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceş­tia la sediile Compartimentelor Re­gio­nale.