Limba Albastră, faza amenzilor către țărani


Toți țăranii care nu anunţă medicul veterinar de apariţia primelor simptome de boala Limbii Albastre la riscă o amendă de până la 1.600 de lei, pentru persoanele fizice, şi de 8.500 de lei la persoanele juridice, anunţă Autoritatea Naţională şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) prin intermediul unui comunicat oficial de presă. După cum deja v-am informat, boala Limbii Albastre s-a răspândit în centrul și sudul județului. Importanta de reținut este că boala nu se transmite de la animale la om sau de la un animal la altul, dar poate provoca pagube materiale însemnate. Virusul este transmis de o insecta care poate călători până la 200 de km pe zi. Legislaţia în vigoare, HG nr. 9840/2005, contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor sunt:
a) amendă de la 600 lei la 1.600 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 8.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: introducerea fără documente sanitare veterinare a altor animale în efectivele existente, exploataţii de animale sau gospodării ale populaţiei ori în turmele constituite pe păşuni, precum şi neanunţarea consiliilor locale în termen legal în vederea înscrierii în registrele agricole a oricăror schimbări în efectivele de animale şi a produşilor obţinuţi de la acestea; neanunţarea imediată a medicului veterinar despre suspiciunea sau apariţia unei boli transmisibile la animale, precum şi înstrăinarea sau neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boală; neamenajarea şi neîntreţinerea, conform normelor sanitare veterinare, a locurilor de adunare şi staţionare temporară a animalelor în târguri, centre de colectare, expoziţii, baze pentru achiziţii şi export de animale, staţii de îmbarcare-debarcare şi în alte spaţii sau locuri amenajate în aceste scopuri; neînregistrarea animalelor în Registrul agricol al primăriilor de către persoanele desemnate, în termenele legale stabilite, sau nepunerea la dispoziţia autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la cererea acesteia, a datelor privind mişcarea efectivelor de animale pe specii.
b) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul în incinte, împrej­muirea, amenajarea, între­ţinerea şi funcţionarea dezinfectorului rutier, vestiarului sau filtrului sanitar veterinar din exploataţiile de animale, locurile de aglomerare a animalelor, din unităţile care produc, prelu­crează, depozitează sau valorifică produse alimentare şi produse destinate nutriţiei animale, precum şi în unităţile care produc medicamente şi alte produse de uz veterinar, unităţile de colectare, neutralizare sau de procesare a deşeurilor de origine animală; nerespectarea prevederilor legale privind înre­gistrarea şi păstrarea evidenţelor referitoare la animalele tratate, produsele medicinale administrate, durata tratamentului şi perioada de aşteptare, precum şi nerespectarea perioadei de aşteptare pentru animalele tratate şi produsele obţinute de la acestea; neexecutarea acţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare necesare, precum şi efectuarea acestora în mod necorespunzător sau utilizarea de produse interzise ori neautorizate de autorităţile competente; neres­pectarea normelor şi măsurilor sanitare veterinare stabilite pentru păşunatul şi adăpatul animalelor în scopul prevenirii sau combaterii bolilor infectocontagioase şi parazitare; nedeclararea de către deţinătorii de animale a obţinerii, prin fătare, cumpărare, donaţie sau în alte moduri, a animalelor, precum şi înstrăinarea acestora fără docu­mentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru sigu­ranţa alimentelor;
c) cu amendă de la 2.400 lei la 3.600 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: neasigurarea colectării, inactivării, distrugerii şi îndepărtării deşeurilor de fabricaţie, reziduurilor, soluţiilor, pulberilor toxice şi a apelor reziduale, conform dispoziţiilor în vigoare, şi/sau neaplicarea măsurilor de protecţie pentru prevenirea intoxicaţiilor la animale; nerespectarea restricţiilor sanitare veterinare în zonele de protecţie antiepizootică sau neapl­icarea şi nerespectarea măsurilor de profilaxie generală şi specifică dispuse de autorităţile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în exploa­taţiile de animale şi în unităţile de procesare; neefectuarea sau nerespectarea perioadei de carantină profilactică şi neasigurarea condiţiilor de izolare şi de supraveghere sanitară veterinară a animalelor provenite din import şi a celor destinate exportului; introducerea de animale noi în loturile constituite în incinta fermelor de carantină sau a centrelor de colectare a animalelor; neaplicarea şi neexecutarea de către proprietarii sau deţinătorii de animale a măsurilor de asanare a unor focare de boli transmisibile, stabilite prin programe tehnice speciale de către autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor compe­tentă; neinstituirea măsurilor de carantină în termenele şi în condiţiile prevăzute de normele sanitare veterinare şi/sau nerespectarea acestora în cazul bolilor transmisibile supuse declarării oficiale şi măsurilor de carantină; ieşirea/intrarea persoa­nelor sau scoaterea/ introducerea unor animale şi a oricăror produse şi materiale care pot constitui vectori pentru bolile infecto-contagioase ale animalelor, provenite din zone sau obiective aflate în carantină, fără autorizarea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente; refuzul sau împiedicarea de către proprietarii ori deţinătorii de animale a tăierii sau uciderii, după caz, a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale, precum şi a confiscării şi distrugerii produselor şi subproduselor provenite de la acestea sau a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor şi prevenirii difuzării bolilor transmisibile supuse măsurilor oficiale de declarare şi carantină; efectuarea transportului animalelor şi al produselor de origine animală, al furajelor şi altor mărfuri care pot constitui vectori ai agenţilor patogeni, cu încălcarea măsurilor dispuse de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor compe­tentă, în cazul evoluţiei unor boli transmisibile, declarabile şi caranti­nabile; introducerea de animale sănătoase în gospodării sau în unităţi unde nu au fost efectuate acţiuni obligatorii de decontaminare după asanarea unor focare de boli transmisibile şi fără autorizarea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
d) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 18.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: scoaterea, fără drept, de sub restricţii sanitare veterinare a loturilor de animale în care s-au constatat îmbolnăviri sau animale moarte, precum şi a produselor de origine animală reţinute pentru control prin examen de laborator. Metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. Potrivit HG nr. 1214/2009 privind metod­o­logia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, despă­gubirile se acordă pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate conform Programului acţiu­nilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, în funcţie de specificul fiecărei boli sau fiecărui caz de boală şi de etapa în care autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a dispus tăierea, uciderea sau sacrificarea animalului. Neres­pectarea acestor cerințe, în conformitate cu HG nr. 1214/2009, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoana fizică sau juridică proprietară de animale: neanunţarea, în termen de 48 de ore, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau a reprezentantului oficial al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, despre apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale; neizolarea animalelor bolnave sau suspecte de boală, nepăstrarea cadavrelor animalelor moarte ori tăiate şi consumul sau înstrăinarea cărnii şi produselor provenite de la aceste animale până la sosirea medicului veterinar de liberă practică împuternicit şi/sau oficial; nerespectarea restricţiilor de circulaţie a animalelor, impuse de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; neasigurarea şi nerespectarea normelor de biosecuritate în exploataţiile de animale autorizate sanitar-veterinar. Totodată, “nu beneficiază de despăgubirile prev­ăzute în prezenta hotărâre perso­anele fizice şi juridice proprietare de animale în următoarele situaţii: dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariţia oricărei îmbol­năviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau notă telefonică; nu asigură şi nu respectă normele de igienă şi biosecuritate în exploataţiile aprobate sanitar-veterinar; au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României şi a fost constatată prin testele de laborator; au introdus animale noi fără documentele sanitar veterinare prevăzute de lege; au introdus animale provenite dintr-o altă exploataţie sau zonă aflată în derularea programului de combatere a unei boli; când se constată de autorităţile competente că au încălcat legislaţia în vigoare”. Gravitatea nerespectării legislației sanitare veterinare de către deținătorii de animale este sancționată și de noul cod penal. În acest sens legiuitorul a stabilit că “nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau comba­terea bolilor infecto­contagioase la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.