„În prima lună a anului nu s-au atras deloc fonduri europene”


BUICAN_CRISTIAN_USL• afirmă președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican

În urma publicării statisticilor gu­ver­namentale conform cărora în luna ianuarie a anului 2012 România nu a reușit să atragă nici măcar un euro din fondurile europene, președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, do­rește să își manifeste îngrijorarea și să atragă atenția că bugetul de stat pe anul 2012 și creșterea economică pre­conizată pentru acest an se bazează, în mare măsură, pe creșterea subs­tan­țială a gradului de atragere a fon­durilor europene. În condițiile în care, prin legea bugetului de stat pe anul 2012, PDL și aliații săi s-au angajat să atragă fonduri europene în valoare de 6 miliarde de euro, contraperformanța lunii ianuarie în această privință ridică serioase semne de întrebare față de valabilitatea proiectului de buget și a dezvoltării României în acest an.

Președintele liberalilor vâlceni acu­ză pe această cale reprezentanții PDL de ipocrizie și demagogie, aceștia susținând, în ultimii trei ani că ab­sorb­ția fondurilor europene este prioritatea zero a României. Deputatul Buican se arată îngrijorat de faptul că gradul scă­zut de absorbție a fondurilor europene, de doar 5,5% din suma totală pusă la dispoziția României în perioada 2007-2013, va duce la scăde­rea semni­fi­ca­tivă a fondurilor euro­pe­ne puse la dis­poziția României în peri­oa­da 2014-2020, și astfel, din cauza in­com­pe­ten­ței portocalii, România va avea de su­fe­rit pe termen mediu și lung, fiind condamnată la subdezvol­ta­re.

Deputatul Buican este de părere că neregulile din ultima perioadă gă­site de către reprezentanții Uniunii Eu­ropene pe programele operaționale, pre­cum POSDRU și amenințarea sis­tării plăților în valoare de peste trei mi­li­arde de euro, pe acest program, se datorează pe de-o parte incapacității re­prezen­tan­ților PDL de a pune în apli­ca­re proce­duri simple, eficiente și co­recte, iar pe de alta dorinţei actualei pu­teri de a acorda aceste fonduri cli­en­telei politice. Cristian Buican solicită public Guver­nului Ungureanu luarea mă­surilor necesare remedierii acestor carențe în vederea sporirii gradului de absorbție, pentru îndeplinirea preve­de­rilor din legea bugetului de stat. „Vă spun sincer că nu mă miră faptul că în luna ianuarie nu am luat nici măcar un euro de la Uniunea Europeană, și mă aștept la rezultate asemănătoare și pen­­tru luna februarie, deoarece pede­liștii erau mai preocupați de instalarea noului guvern decât de bunul mers al României. Din păcate, reprezentanții PDL sunt inconș­tienți și nu își dau sea­ma că prin aceste practici condamnă România la subdez­voltare pentru o pe­­rioadă foarte lungă”, a conchis Cristian Buican.