Două posturi vacante la DSVSA Vâlcea


• persoanele interesate de participarea la concurs trebuie să întrunească mai multe condiții

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Sigu­ranţa Alimentelor Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de medic veterinar grad I şi asistent veterinar grad I.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
• să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• să cunoască limba română, scris și vorbit;
• să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să dispună de o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• să îndeplinească toate condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Alte informații utile persoanelor interesate

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• medic veterinar – absolvent cu diplomă de licenţă a Facultăţii de Medicină Veterinară, vechime în specialitatea funcţiei de minimum 5 ani;
• asistent veterinar, gradul I – absolvent cu diplomă de bacalaureat în specialitatea veterinară; vechime în specialitatea funcţiei de minimum 5 ani.