Distribuția banilor pentru dezvoltarea rurală


Așa după cum vă anunțam și în edițiile precedente, PNDR 2014-2020 va avea 16 măsuri și o alocare de 8,01 mld. euro din partea UE, la care se adaugă cofinanțarea națio­nală. Potrivit presei de specialitate, banii europeni vor fi împărțiți astfel: M01 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare – 50,386 mil. euro; M02 – Servicii de consiliere – 50,386 mil. euro; M04 – Investiții în active fizice – 2,057 mld. Euro; M06 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor – 866,357 mil. euro; M07 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale – 1,1 mld. Euro; M08 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor – 105,695 mil. euro; M09 – Înființarea grupurilor de producători – 8 mil. euro; M10 – Agro-mediu și climă – 849,964 mil. euro; M11 – Agricultură ecologică – 200,686 mil. euro; M13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice – 1,13 mld. Euro; M14 – Bunăstarea animalelor – 437,014 mil. euro; M15 – Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor – 100 mil. euro; M16 – Cooperare – 28,021 mil. euro; M17 – Gestionarea riscurilor – 200 mil. euro; M19 – Dezvoltarea locală a LEADER – 652,364 mil. euro; M20 – Asistență tehnică State Membre – 178,367 mil. euro.

Din sumele alocate acestor măsuri, vor fi alocări separate pentru Subprogramul pomicol. Ultimele două măsuri incluse în PNDR sunt destinate proprietarilor de păduri – Măsura Servicii de silvo-mediu, și micilor fermieri care își cedează definitiv exploatațiile – Submăsura 6.5 „Plăți pentru fer­mierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și trans­feră definitiv exploatația altui fer­mier” din cadrul Măsurii Dezvolta­rea exploatațiilor.

În cadrul măsurii de Silvo-mediu, plățile compensatorii, calcu­late sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet, vor fi acor­date degresiv (descrescător, de la 100%, 75%, 50% la 35% din valoa­rea maximă a sprijinului, pe măsura creșterii suprafeței exploatației), por­­nind de la maximum 31,03 euro/an/ha pentru Pachetul 1 „Asi­gu­­ra­rea de zone de liniște”, și de 103,2 euro/ha, o singură dată pe du­rata anga­jamentului de 5 ani, pentru Pachetul 2 „Utilizarea atela­jelor la colectarea lemnului din rărituri”, pentru suprafețe începând de la 100 ha.

Submăsura pentru micii fermieri se adresează fermierilor cu vârsta peste 60 de ani, care au între 1 și 5 ha, sunt eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri pe Pilonul I de plăți directe și își transferă definitiv întreaga exploatație către o altă fermă. Transferarea fermei se va face respectând dreptul de preem­țiune conform Legii 17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole. Bene­fi­ciarii acestei măsuri vor primi un sprijin de 120% din sprijinul pe care l-ar fi primit pe plăți directe.

Pentru zonele montane defavo­rizate, sprijinul va fi acordat tot de­gresiv, pornind de la 86 euro/ha/an, acordat integral doar pentru maxi­mum 50 ha. Pentru zo­nele care se confruntă cu cons­trân­geri naturale, valoarea sprijinu­lui pornește de la 54 euro/ha/an, pentru suprafețe de ma­xi­mum 50 ha, iar exploatațiile peste 300 ha pri­mesc doar 35% din va­loa­rea spri­jinului. Beneficiarii din zonele care se confruntă cu alte cons­trângeri specifice decât cele naturale pot primi maximum 70 euro/ha/an, pentru suprafețe de până la 50 ha.

Alocarea financiară pentru măsura de gestionare a riscurilor (Fonduri mutuale) a fost redusă la 200 mil. euro, față de propunerea inițială de aproape 400 mil. euro.

Pentru tinerii fermieri a scăzut plafonul minim al exploatației (va­loa­rea producției standard), de la 15.000 euro SO la 12.000 euro SO și a fost eliminat principiului proprie­tății asupra exploatației din cauza dificultăților în dovedirea proprietății asupra exploatației (înregistrări ca­dastrale, succesiune etc.). De ase­menea, a scăzut cuantumul maxim al sprijinului de la 60.000 euro la 50.000 euro, ca să poată fi mai mulți beneficiari, iar prima tranșă de plată a crescut de la 70% la 80% din cuantumul total al sprijinului.

Pentru fermele mici a scăzut plafonul maxim al dimensiunii fer­mei, a fost eliminat, de asemenea, principiul proprietății asupra exploa­ta­ției și a crescut cuantumul primei tranșe la 80%. În schimb, a fost res­pinsă propunerea privind dimi­nua­rea plafonului minim pentru ferme mici, care nu justifică spriji­nul, în contextul în care se vrea creș­terea viabilității exploatațiilor agricole și încurajarea intrării lor pe piață.

În cadrul măsurii de Cooperare au fost acceptate ca sectoare prio­ritare și legumicultura și pajiștile.

Pentru LEADER, a fost accep­tată împărțirea sumei de 20.000 euro acordată pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală (SDL) și activități de animare între consultanță tehnică și financiară și costuri de personal în vederea ela­borării SDL – 10.000 euro și costuri pentru animare, care se vor acorda proporțional cu numărul de locuitori din teritoriul GAL, în limita maximă de 10.000 euro. A fost însă respinsă punctarea suplimentară a GAL-urilor cu experiență în actuala perioadă de programare.

Pentru măsura de Agro-mediu și climă, a fost acceptată propu­nerea de elaborare a unui prim proiect pentru o submăsură de „Conservare a resurselor genetice animale pe cale de dispariție”. De asemenea, în cadrul Pachetului 1 „Terenuri agricole cu înaltă valoare naturală”, s-a introdus o diferen­ție­re, în funcție de altitudine, referi­toa­re la data la care poate începe co­situl: 1 iulie, la peste 600 m altitu­dine și 15 iunie, sub 600 m ­al­ti­tudine, iar Pachetul 2 „Practici agricole tradiționale” vizează doar pajiștile permanente și livezile tradiționale utilizate extensiv ca fânețe prin cosit. O propunere respinsă în cadrul măsurii de Agro-mediu a fost utilizarea principiilor de selecție pentru prioritizarea tinerilor fermieri și a micilor fermieri. A fost respinsă și eliminarea condiției ca 80% dintre angajații start-up-urilor non-agricole să aibă domiciliul în mediul rural, deoarece PNDR vizează chiar crearea de noi locuri de muncă în mediul rural.

În cadrul Subprogramului pomi­col, au fost acceptate ca și cheltuieli eligibile în cadrul măsurilor de in­vestiții sistemele de protecție pentru ploaie, sistemele de condiționare, sortare și ambalare, dar a fost respinsă creșterea intensității spriji­nului pentru membrii structurilor asociative sau amplasarea unităților de procesare în afara arealelor pomicole.