Distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor realizate în trimestrul III 2012


finante_sediuÎn articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor organizaţi sub forma asocierilor fără personalitate juridică principalele obligaţii în legătură cu distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor.

Obligaţie

Obligaţia se îndeplineşte utilizând formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv.

Declaraţia se completează de:

– asocierile cu sau fără personalitate juridică, constituite între contribuabilii persoane juridice străine şi persoane fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România;

– asocierile fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice rezidente şi persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate.

Termen şi depunere

Declaraţia se depune, până la data de 25 octombrie, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii (asociatul desemnat prin contract pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat), persoană juridică străină sau persoană fizică.

Formularul 104 se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală asocierea este înregistrată fiscal, în format electronic, pe suport magnetic sau optic. Formatul elec­tronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websiteurile ANAF, de la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă contribuabili, subcategoria Programe utile/Declaraţii fiscale, respectiv DGFP Vâlcea, de la adresa www.finantevalcea.ro, categoria Utile, subcategoria Descărcare declaraţii fiscale.

Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat în două exemplare, semnat şi ştampilat, conform legii.

Important!

În cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, nu există obligaţia înre­gistrării fiscale, declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată persoana desemnată, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale pentru fiecare asociat.

Corectarea declaraţiei se face prin depunerea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

*

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare.