Criteriile pentru subvenţia la vite


Adrian_Pintea1• Conducerea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 15 iulie – 31 august 2011, se depun cererile de solicitare a primei pe exploataţie – specia bovine

Potrivit OMADR nr. 215/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2011, prima pe exploataţie se acordă, o singură dată pe an, pro­ducătorilor agricoli înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de efectivul de bovine înregis­trat în Registrul naţional al exploa­ta­ţiilor, la data de: 1. 31 ianuarie 2008, care îndeplinesc cumulativ următo­a­rele condiţii: a) exploataţia să fie de mi­nimum 3 capete de bovine; b) vârs­ta bovinelor să fie de minimum 6 luni; c) exploataţia există înregistrată în Re­gistrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

2. 31 ianuarie 2009, pentru exploa­­­­taţiile înfiinţate în perioada 1 fe­bruarie 2008 – 31 ianuarie 2009, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele con­diţii: a) exploataţia să fie de mini­mum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009; b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ia­nuarie 2009; c) exploataţia există înre­gis­trată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

3. 31 ianuarie 2010, pentru ex­ploa­­taţiile înfiinţate în perioada 1 fe­bruarie 2009-31 ianuarie 2010, care în­de­plinesc, cumulativ, următoarele con­diţii: a) exploataţia să fie de mini­mum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010; b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ia­nuarie 2010; c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

4. 14 iulie 2011, pentru exploa­taţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2010-14 iulie 2011, care îndeplinesc, cu­mulativ, următoarele condiţii: a) exploa­taţia să fie de minimum 3 ca­pete de bovine la data de 14 iulie 2011; b) vârsta bovinelor să fie de mi­ni­mum 6 luni la data de 14 iulie 2011; c) exploataţia există înregistrată în Re­gistrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

„Pot beneficia de prima pe exploa­taţie şi persoanele fizice care în cursul anului 2011 şi-au schimbat forma ju­ridică conform prevederilor Ordonan­ţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea acti­vi­tă­ţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile indi­vi­duale şi întreprinderile familiale, cu mo­dificările ulterioare, şi care figu­rea­ză înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor la datele de referinţă cu exploataţii de minimum 3 capete de bovine, cu vârsta acestora de mini­mum 6 luni”, ne-a dezvăluit directorul Adrian Pintea (foto).

Pentru a beneficia de prima pe exploataţie, solicitanţii trebuie să de­pu­nă la centrul local / judeţean al Agen­ţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cultură, respectiv al municipiului Bu­cu­reşti, pe raza căruia se află înre­gistrată exploataţia, în perioada 15 iulie– 31 august 2011, cererea de soli­ci­tare a primei aferentă fiecărei exploa­taţii deţinute. Cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite, care sprijină interesele crescătorilor de bovine, taurine şi / sau bubaline.