Consiliul Judeţean a preluat frâiele programului de modernizare a CET Govora


Ion-Calea3Una dintre cele mai importante in­vestiţii cuprinse în programul Consiliu­lui Judeţean Vâlcea o constituie mo­der­­ni­zarea instalaţiei de despră­fuire electrică de la cazanul nr.7 din cadrul CET Govora în vederea creşterii per­for­­manţelor de retenţie a pulberilor în elec­trofiltre. Acest obiectiv este, de alt­fel, prevăzut în Pro­gramul Naţional „Ter­­moficare 2006 – 2015, căldură şi con­fort” care urmăreşte reabilitarea sis­­temelor centralizate de alimentare a comunităţilor cu energie termică pen­­tru a fi încadrate în normele res­trictive de protecţie a mediului impuse printr-o Directivă a Comisiei Euro­pene.

Pentru a face o evaluare cât mai exactă a stadiului de execuţie şi a ca­lităţii lucrărilor, preşedintele Consiliului Jude­ţean, dr. ing. Ion Cîlea, a hotărât, prin dispoziţia nr.433 din 31 august a.c., să se constituie o comisie de spe­cialişti în­dri­tuită să verifice în teren modul în care se respectă docu­men­taţia tehnică şi încadrarea în devizul general stabilit prin Ordinul nr.31/2008 al Ministerului Dezvoltării Regionale.

Rezultatele acestei verificări com­plexe au stat la baza unei atente ana­lize în cadrul unei întâlniri organizate de preşedintele Ion Cîlea, la care au luat parte reprezentanţi ai conducerii SC SIEMENS care coordonează pro­gramul de implementare, precum şi ing. Gheorghe Nicolau, directorul SC Energomontaj Vâlcea, ing. Dan Dra­go­mir, directorul SC Proimsat, alţi spe­cia­lişti cu atribuţii şi răspunderi în reali­zarea investiţiei de la CET Govora.

În cadrul întâlnirii, preşedintele Con­si­liului Judeţean, a atras atenţia asupra unor nereguli şi întârzieri la lucrările de montaj utilaje, echi­pa­mente şi instalaţii tehnologice etc., si­tua­ţie care ar putea să afecteze res­pec­tarea termenelor de execuţie şi în­ca­­drarea în valorile stabilite prin proiect.

Pentru a evita orice riscuri în deru­larea lucrărilor şi a garanta implemen­ta­rea cu succes a acestui proiect, pre­şe­dintele Ion Cîlea a dispus ca aceas­tă importantă investiţie să fie preluată, prin novaţie (asumare de obligaţie di­rectă) de către Consiliul Judeţean Vâl­cea fără a deroba societatea cons­tructoare de obligaţiile contractuale, ci, dimpotrivă, de a raporta la termene stabilite stadiile fizice şi valorice pe fiecare componentă a proiectului, dar şi ale lucrărilor suplimentare care au venit în completare şi au fost accep­tate prin act adiţional la contractul sec­torial încheiat între constructor şi beneficiar.

Analiza iniţiată de preşedintele Ion Cîlea a fost urmată de o negociere între cei trei parteneri care răspund de execuţia lucrărilor de modernizare a instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr.7 al CET Govora, prilej cu care s-a stabilit ca finalizarea acestei importante investiţii să aibă loc la data de 16 decembrie a.c.

Compartimentul de relaţii

cu mass media al CJ Vâlcea