Ce subvenții acordă statul pentru oieri?


• producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii ovinelor şi caprinelor au la dispoziţie, în 2017, suma de 36.000 de lei, bani care pot fi accesaţi printr-o nouă schemă de ajutor pentru fermieri

Potrivit Direcției Agricole, această schemă se poate aplica următoarelor categorii de fermieri: producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; producătorilor agricoli persoane juridice.
Beneficiarii care solicită ajutoare de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, pentru a primi sprijinul financiar: să deţină o exploataţie înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor, astfel cum e prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare; să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care cere acordarea sprijinului către o entitate autorizată sanitar-veterinar în acest scop; Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1 leu/kg lână comercializată. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. Astfel, după intrarea în vigoare a hotărârii, crescătorii pot solicita înscrierea în Program prin care cer înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea. Actele însoţite care trebuie să însoţească cererea sunt următoarele: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; dovadă cont activ bancă/trezorerie; declaraţie pe propria răspundere.
Pentru obţinerea sprijinului solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea lânii au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinută, până la data limită a anului de cerere, respectiv 1 iulie, inclusiv. Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată. Unele categorii de ajutoare nu intră în schema de ajutor de minimis: ajutoarele a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă; ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.