Care este prețul culturii?


Prin bugetul dezbătut și votat cu destul scandal în Con­siliul Județean Vâlcea, la finele săptămânii trecute, suma de 3.012,50 mii lei a fost direcțio­nată pentru finanţarea cheltuie­lilor de personal, bunuri şi servicii. De asemenea, banii au fost repartizați și pentru cofinan­ţare proiecte, cum ar fi la Biblio­teca Judeţeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea; 7.120,0 mii lei, reprezintă transferuri către insti­tuţiile publice de cultură, respec­tiv: Centrul Judeţean pentru Con­­servarea şi Promovarea Cul­turii Tradiţionale Vâlcea (950,0 mii lei), Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea (2.700,0 mii lei), Memorialul „Nicolae Băl­cescu” (680,0 mii lei), Teatrul „An­ton Pann” (2.000,0 mii lei) şi Şcoala Popu­lară de Arte şi Me­serii Vâlcea (790,0 mii lei); 9.632,0 mii lei, pentru plata con­tribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, în conformitate cu preve­de­rile O.G. nr.82/2001 privind sta­bi­lirea unor forme de sprijin finan­ciar pentru unităţile de cult apar­ţi­nând cultelor religioase recu­nos­cute din România, cu mo­di­ficările şi completările ulterioare.
Au mai fost alocate următoa­rele sume de bani: 220,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor nece­sare întocmirii documentaţiilor teh­nice, avize, acorduri etc. în ve­derea promovării proiectelor „Restau­rarea, consolidarea şi valo­rificarea turistică a Casei Me­moriale Anton Pann” şi „Restau­ra­rea, dotarea şi punerea în valoare a Memorialului Nicolae Bălcescu”; 40,0 mii lei, pentru finanţarea chel­tuielilor nece­sare culturii scrise, respectiv pentru editarea volu­mu­lui III Enciclopedia Judeţului Vâl­cea, realizată de Forumul Cul­tural al Râmnicului în coope­rare cu Consiliul Judeţean Vâlcea, în conformitate cu pre­vederile art. 91, alin. 6, litera a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.