Adeverințe de la APIA pentru ajutoarele de la stat


Adrian-PinteaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsă­rilor şi, respectiv, beneficiarii ajutoa­relor de stat pentru realizarea anga­ja­mentelor asumate voluntar în favoa­rea bunăstării şi protecţiei porcinelor, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze cre­dite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile comerciale care au încheiat convenţii cu Agenţia. „Aces­te credite reprezintă un instru­ment creat pentru a ajuta financiar fer­mierii până la primirea, la termenul pre­văzut de legislaţia în vigoare, a aju­torului de stat care se acordă anu­al producătorilor agricoli benefi­ci­ari ai ajutoarelor de stat la care sunt în­dreptăţiţi, pentru realizarea angaja­men­telor asumate voluntar în favoa­rea bunăstării păsărilor şi respectiv în favoarea bunăstării şi protecţiei por­cinelor. Până la această dată, APIA a încheiat convenţii cu CEC Bank SA, cu Banca Comercială Română şi cu Banca Transilvania. Astfel, la solicita­rea scrisă a fermierului, APIA va eli­bera o adeverinţă prin care confirmă că beneficiarul a depus Cerere pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsă­rilor şi respectiv în favoarea bunăs­tării şi protecţiei porcinelor şi, de ase­menea, că au fost efectuate verifi­că­rile administrative asupra Cererii pen­tru solicitarea ajutorului de stat, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare. De ase­me­­nea, în adeverinţă este menţio­na­tă suma calculată în baza Cererii pen­tru solicitarea ajutorului de stat. Fon­­dul de Garantare a Creditului Ru­ral IFN – SA garantează 80% din va­loa­rea creditelor acordate de Banca Cre­ditoare în baza convenţiilor înche­iate. Menţionăm faptul că Banca (cre­ditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe / acte do­ve­­ditoare necesare dosarului, proprii­le condiţii de creditare, stabilite de către Creditor şi aprobate de către Ban­ca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care Credi­to­rul le poate solicita din partea Bene­ficiarului (fermierului). Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a beneficia de condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se po­tri­vesc cel mai bine profilului exploa­taţiei sale. Opţiunea de a solicita cre­di­tul aparţine integral fermierului”, con­sideră Adrian Pintea, direc­torul APIA Vâlcea. În ceea ce privește cadrul legal, sursa citată menționată Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 pri­­vind aprobarea normelor metodo­logice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăs­tării păsărilor, cu modificările şi com­ple­­tările ulterioare, Hotărârea Guver­nului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a aju­toarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.237/2011 pentru modificarea şi completarea Ho­tă­rârii Guvernului nr. 838/2010 pri­vind aprobarea normelor metodo­lo­gice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asu­mate voluntar în favoarea bunăs­tării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind apro­barea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor, OUG 25/2011 pentru mo­difi­carea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare. Totodată,  Agenţia de Plăţi şi Inter­ven­­ţie pentru Agricultură (APIA) infor­mează că, în data de 13 aprilie 2011, a fost efectuată plata diferenţei de 8% pentru plăţi naţionale directe com­plementare, aferente anului 2010, în sectorul zootehnic. Tranşa totalizea­ză suma de 62.438.527,01 lei, din care: Bovine: 40.291.244,07 lei, pen­tru un număr de 208.998 fermieri; Ovi­ne: 20.002.196,53 lei, pentru un nu­măr de 34.605 fermieri;  Caprine: 2.145.086,41 lei, pentru un număr de 9.650 fermieri. În data de 25 ianuarie 2011 a fost efectuată prima plată că­tre fermieri, în valoare de 236.461.185,60 lei (reprezentând 30%). În data de 10.02.2011 a fost efec­tuată cea de-a doua plată în va­loare de 431.788.358,87 lei (repre­zen­tând 62%), iar în data de 14.02.2011 s-a plătit suma de 56.621.509,35 lei pentru fermierii care au accesat credite bancare pen­tru finanţarea capitalului de lucru. Plă­ţile pentru anul 2010 efectuate în sec­to­rul zootehnic au fost finalizate şi în­su­mează 787.309.580,83 lei. Agen­ţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cul­tură (APIA) – Centrul Judeţean Vâl­cea a efectuat în data de 13 aprilie 2011, plata diferen­ţei de 8% pentru plăţi naţionale directe complemen­tare, aferente anului 2010, în sectorul zoo­tehnic, după cum urmează: Bo­vine: 1.162.038,40 lei; Ovine: 251.968 lei; Caprine: 23.850 lei pen­tru un total de 1.437.856,40 lei.