95.000 de cereri pentru fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare rurală


Un comunicat de presă ne anunţă că Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a plătit efectiv, până în data de 8 decembrie 2011, suma de 2,93 miliarde de euro din fondurile alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR). Pe lângă această sumă, România a absorbit şi 561 de mili­oane de euro, fonduri care repre­zintă avansul acordat de Comisia Euro­peană în momentul demarării Pro­gramului Naţional de Dezvoltare Ru­rală. Cumulând avansul şi plăţile efec­tuate, rezultă un total de peste 3,5 mili­arde de euro fonduri atrase de Ro­mânia prin PNDR, ceea ce reprezintă un grad de absorbţie al fondurilor eu­ropene ce depăşeşte 30,1% din totalul fondurilor disponibile pentru dezvol­tare rurală.

„Alocarea totală pentru Măsurile de investiţii din cadrul PNDR pe care APDRP le implementează este de 7,01 miliarde de euro, din această sumă fiind solicitate până în prezent aproximativ 15,2 miliarde de euro, prin 95.372 cereri de finanţare, ceea ce în­seamnă un grad de solicitare a finan­ţărilor de 217,66%. Din cele 95.372 pro­iecte depuse, APDRP a selectat spre finanţare 47.956 de cereri de finan­ţare în valoare de 4,48 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de utilizare a fondurilor de 64% din alo­carea financiară a Măsurilor de investiţii.

Până în prezent, APDRP a sem­nat contracte de finanţare cu 46.177 beneficiari de fonduri europene neram­bursabile, în valoare de 4,15 miliarde de euro, acest proces fiind în plină desfăşurare.

În funcţie de tipul investiţiei finanţate prin PNDR, situaţia detaliată se prezintă astfel: Măsura 121 „Moderniza­rea exploataţiilor agricole”

Până în acest moment, APDRP a primit 6.116 cereri de finanţare, din care au fost selectate 2.033 de pro­iecte cu o valoare nerambursabilă de 826 de milioane de euro. Totodată, au fost efectuate plăţi totale în valoare de peste 317,26 milioane de euro.

Mă­sura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

Această Măsură a fost accesată de 1.986 de benefi­ciari, fiind semnate până în prezent 876 contracte de fina­ţare în valoare publică de peste 685 milioane de euro. Aces­te sume includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul cursul anului 2008, dar şi noua Schemă N578 din anul 2010. Pentru proiectele de creştere a valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere (Măsura 123) au fost efec­tuate plăţi în valoare de peste 207 mi­lioane de euro.

Măsura 322 „Reno­va­rea şi dezvoltarea satelor”

În urma de­pu­nerii a peste 3.225 de cereri de finan­ţare, suma alocată prin PNDR aces­tei Măsuri, până în anul 2013, res­pectiv 1,72 miliarde de euro, a fost depăşită de aproape cinci ori. Au fost contractate până în prezent 617 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,5 miliarde de euro şi au fost plătiţi 543,5 milioane de euro.

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dez­vol­tarea de micro-întreprinderi”

Pentru această Măsură, lansată în septem­brie 2008, au fost depuse 6.533 de cereri de finanţare, fiind contractate până acum 2.179 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproxima­tiv 290 de milioane de euro, procesul de contractare fiind în desfăşurare.

Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”

Din septembrie 2008, când a fost lansată prima sesiune pentru depunerea de proiecte şi până în prezent, în cadrul acestei Măsuri, au fost depuse 1.697 de cereri de finanţare şi au fost contractate 994 proiecte, în valoare de aproximativ 168 milioane de euro.

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Măsura de instalare a tinerilor fermieri s-a bucurat, încă de la lansarea acesteia, în decembrie 2008, de un interes foarte mare. Astfel, până în acest mo­ment, au fost depuse 10.678 de cereri de finanţare, dintre care au fost contractate până acum 5.641 de pro­iecte. Valoarea proiectelor contrac­ta­te depăşeşte 115,6 milioane de euro.

Prin Măsura 431 „Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobân­direa de competenâe şi animarea teritoriului”, submăsura 431.1 – Cons­trucţii parteneriate public – private – se acordă fonduri pentru activităţi care asigură stimularea formării de parte­ne­riate, pregătirea şi asigurarea im­ple­mentării strategiilor de dezvoltare locală.

Prin implementarea acţiunilor spe­cifice LEADER, Grupurile de Acţiune Locală (parteneriate public-private alcă­tuite din reprezentanţi ai sectoa­relor public, privat şi ai societăţii civile) pot să asigure îmbunătăţirea guver­nan­ţei locale. De asemenea, imple­men­tarea acţiunilor presupune conso­lidarea coerenţei teritoriale şi imple­mentarea de acţiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea şi dez­voltarea economiei rurale, în folosul comunităţilor. În sesiunea desfăşurată în perioada septembrie – octombrie 2009 au fost depuse 112 proiecte în valoare publică de aproximativ 5 milioane de euro, lucru deosebit de îmbucurător ţinând cont de noutatea absolută pe care o presupun aceste tipuri de finanţări.

Nu în ultimul rând, pentru Măsura 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” care are ca scop creşterea suprafeţei de pădure cu rol de pro­tecţie a apei, a solurilor şi suprafeţelor de păduri cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali au fost depuse 30 cereri de finanţare, cu valoarea de 3,2 milioane de euro.

În contextul în care ne aflăm la jumă­tatea perioadei derulării Pro­gra­mului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, care a început efectiv în martie 2008, situaţia de­mons­trează capacitatea foarte bună de angajare a banilor europeni acordaţi pentru agricultură şi dezvoltare rurală”.