15 februarie, termen pentru cereri de acord prealabil pentru finanţare prin rambursarea diferenţei de dobândă


Adrian-PinteaPrin intermediul unui comunicat oficial de presă purtând semnătura directo­rului Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul­tură (APIA) infor­mează benefi­ciarii că, până la data de 15 februarie 2012, pot fi depuse cereri de acord prealabil pen­tru fi­nan­ţare prin rambursarea dife­renţei de dobândă pentru creditele contractate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modi­ficări prin Legea nr. 206/2011.

Conform OMADR nr.16/2012, Cererea de acord prealabil se depune la cen­trul judeţean APIA / al municipiul Bucureşti pe raza căruia beneficiarul are sediul social sau unde a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe supra­faţă. Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate se emite de către centrul judeţean/ al municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil.

Directorul Agenţiei menţionează că lista beneficiarilor cuprinde: produ­cătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi între­prin­deri familiale constituite potrivit OUG nr.44/2008 şi/sau persoane juridice, gru­puri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organi­zaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrate în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploa­ta­ţiilor, sau alte evidenţe funciare; organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indi­ferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială ori dezvoltare experimentală; întreprinderi mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei de produse agricole primare.

„Schema de ajutor de stat privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură constă în subvenţionarea ratei dobânzii la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare în perioada 28 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, cu aplicabilitate până la 31 decembrie 2013.

Activităţile pentru care se pot contracta credite, în sensul definit de OG 25/2010, privesc producţia primară de produse agricole astfel: înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp şi horticole, precum şi întreţinerea şi recoltarea plantaţiilor pomicole şi de arbuşti fructiferi, a plantaţiilor viticole, căpşuni şi hamei; achiziţionarea sau producerea puilor broiler sau a puicuţelor pentru ouă, a purceilor pentru îngrăşat, a tineretului ovin, caprin şi bovin pentru îngrăşat, a tineretului cabalin, precum şi a familiilor de albine; achiziţionarea de materii prime pentru producerea furajelor combinate, achiziţionarea de medicamente şi plata tratamentelor medicale pentru animale/păsări/albine, plata cheltuielilor curente pentru întreţinerea şi funcţionarea adăposturilor, utilajelor şi instalaţiilor aferente.

Solicitanţii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare, care au rambursat ratele la credit şi dobânzile aferente la termenele prevăzute în graficele de rambursare stabilite prin contractele de credit, depun cererea anuală pentru subvenţionarea ratei dobânzii la creditele bancare contractate, la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti, până la data de 29 februarie 2012, pentru anul 2011. Diferenţa de dobândă care face obiectul finanţării prin rambursare se stabileşte potrivit formulei de calcul stipulate în OG nr.25/2010 şi OMADR nr.16/30.01.2012”, ne-a precizat Pintea.