141 vine mai devreme


agricultura5Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”, anunța­tă inițial pentru perioada 1-29 iulie 2011, va fi deschisă în perioada 1-30 iunie a.c. În acest sens, AM PNDR a publicat și varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru această Măsură. Trebuie să menționăm că Măsura 141 are ca obiectiv general creșterea com­pe­titivității exploatațiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tran­zi­ție, având în vedere faptul ca sectorul agricol și economia rurală sunt expuse presiunii concurențiale a pieței unice. Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creșterea volumului produc­ției destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistență să devină viabile economic, diversificarea pro­duc­ției în funcție de cerințele pieței și introducerea de noi produse. Obiec­ti­vele operaționale se referă la asigu­rarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de semi – subzistență pentru o mai bună utilizare a resurselor umane și a factorilor de producție, prin stimularea spiritului antreprenorial, diversificarea activităților și veniturilor. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoa­nele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniți la data depunerii Ce­re­rii de finanțare), care desfășoară acti­vi­tăți economice, în principal activități agricole și a căror exploatație agricolă are o dimensiune economică între 2 și 8 UDE, este înregistrată în Registrul unic de identificare /Registrul agricol, comercializează o parte din producția agricolă obținută.  Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solici­tan­tul va trebui să întocmească un Plan de afaceri pentru o perioadă de cinci ani. După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică res­pectarea cerințelor minime din Planul de afaceri depus inițial la solicitarea sprijinului. La această dată, solicitantul trebuie să demonstreze că față de situația inițială a activității precizată în Planul de afaceri: producția agricolă obținută destinată comercializării înre­gis­trează o creștere de 20% și dimen­siu­nea economică a exploatației agri­cole creste cu minim 3 UDE. Prin Mă­sura 141 se acorda sprijin public ne­ram­bursabil de 1.500 de Euro/an/fer­mă de semi – subzistență. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeași exploatație agricolă. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect va fi de 50.000 euro din care: 40% – sprijin nerambursabil (sprijinul maxim neram­bur­sabil va fi de 20.000 Euro); 60% – contribuție privata. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: 10% – pentru investițiile rea­lizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanțare; 10% – pentru investițiile rea­li­zate de agricultorii din zonele mon­ta­ne cu handicap natural, în zone cu han­dicap natural și în arii naturale pro­tejate încadrate în rețeaua Natura 2000; 10% – pentru investițiile având drept scop implementarea noilor pro­vo­cări prin următoarele tipuri de ope­rațiuni: “îmbunătățirea eficienței utili­zării și depozitării îngrășămintelor cu azotat”, “instalații pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole și în cadrul proceselor de prelucrare și comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiților în aceste două ti­puri de operațiuni;  25% – pentru inves­tițiile noi având drept scop protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. Proiectele se depun în perioada 1 – 30 iunie 2011.