Vineri dimineață, EXTRAORDINARĂ la Consiliul Local al Râmnicului


Filarmonica „Ion Dumitrescu” programează vineri, 5 februarie 2021, o ședință extraordinară a Consiliului Local cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2021-2022; Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2021; Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru realizarea în comun cu GRUPUL CEZ România a proiectului privind montarea unei centrale fotovoltaice la Liceul Tehnologic Ferdinand I; Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Acordul de Parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului;  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului municipal Ariel Râmnicu Vâlcea începând cu data de 1.2.2021; Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a art.14 alin.(1) al Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu”; Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2020; Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020; Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” să încheie actele adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației; Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, pentru completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008; Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri; Proiect de hotărâre privind completarea clauzelor din Contractul de delegare prin gestiune directă a unor servicii de salubrizare stradală în municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 29372/11.08.2020; Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – ”Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament: județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 20B”, beneficiar Neacșu C. Vasile Întreprindere Individuală; Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU – Amplasare trei imobile pentru locuințe colective D+P+2E+3E, cu spații comerciale la parter, str. Patriarh Iustinian Marina nr.19, mun. Rm Vâlcea, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL; Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z și R.L.U. – Construire Showroom auto și stație I.T.P, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Drumul Gării nr.143”, beneficiar S.C. Ralunic S.R.L;  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z și R.L.U. – Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M și împrejmuire teren în Râmnicu Vâlcea, pe strada Republicii nr.19A”, beneficiar: Mihăilescu Cristian; Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unor construcții aparținând bazei materiale a Liceului de Arte Victor Giuleanu, în vederea demolării acestora; Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unor imobile-terenuri cu destinația de drum public – strada Argintari; Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 1881 m.p aferent arterei de circulație intrarea Gheorghe Olănescu; Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 27.044 m.p aferent unui drum situat în zona Dealul Malului, în prelungirea străzii Livezi; Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul UAT Râmnicu Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – Organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice; Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție ”Construire rețea canalizare menajeră – străzile Tică Ștefănescu, Andrei Mureșianu, Posada (parțial), Intrarea Traficului, jud. Vâlcea”; Proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 21 decembrie 2020 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021; Proiect de hotărâre privind prelungirea aplicării, până la data de 31 martie 2021, a procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 23.09.2020, în conformitate cu O.U.G nr. 226/30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.