Ședință ordinară la Primăria Râmnicului. 28 de proiecte pe ordinea de zi


Miercuri, 28 februarie 2024, cu începere de la ora 12.00, în sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Vâlcea se va desfășura ședința de consiliu local aferentă lunii care urmează să se încheie. Pe ordinea de zi se vor afla 28 de proiecte, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la Caietul de sarcini și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local.

2.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului – teren în suprafață de 4.576 m.p, înscris în Cartea Funciară nr. 46.677, precum și aprobarea propunerii de schimbare a destinației lotului nr. 2 în vederea transmiterii acestuia în folosința Mănăstirii Inătești.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor tehnice ale arterelor de circulație strada Ion Referendaru, înscrisă în Cartea Funciară nr. 53.394 și bulevardul Tineretului – Tronson I, înscris în Cartea Funciară nr. 53.409 a municipiului Râmnicu Vâlcea.

4.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, în vederea continuării activității Filialei Goranu a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, în spațiul proprietate publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în incinta imobilului – construcție „Cămin Cultural Goranu”.

5.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție pe perioadă determinată, a unui spațiu aparținând domeniului public al municipiului, pentru funcționarea Dispensarului TBC.

6.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37.809/17.10.2016 încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Antoine SRL.

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

8.Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 189/04.07.2023 privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Nord pentru activități de agrement nautic.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea Piețe Prest SA pentru anul 2024.

10.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, precum și lista de investiții pentru anul 2024.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Capela”.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și a tarifelor pentru lucrări reparații și/sau mentenanță, începând cu data de 01.02.2024.

13.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea ca partener de transfer al proiectului „We-Z-emotional Wellbeing of generation Z: reconnecting communities and spaces through imperfect health” (Noi – Z – Bunăstarea emoțională a generației Z: reconectarea comunităților și spațiilor prin sănătate imperfectă).

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe, amplasament: Mun. Rm. Vâlcea, strada Ștraubing pct. Căminul Casei”, inițiatori Clenci Ion, Clenci Eliss – Lelia, Ion Florin, Ion Elena, Dincă Mihai – Julien, Dincă Elena, Petrică Pavel – Cătălin, Petrică Maria, Coșerea Miruna – Elena, Nanu Ștefan, Nanu Olivia – Elena.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Sistematizare și lotizare teren, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Dumitru Zăgănescu  nr.2”, inițiatori Potop Aurel, Potop Mihaela – Carmen, Potop Marinica, Potop Florica, Cosma Ionel, Nuțu Beatrice – Elena și S.C Diana SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

16.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 1 martie 2024.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții în cadrul unității de învățământ „Creșa Râmnicu Vâlcea”.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Evenimentelor Cultural-Artistice pentru anul 2024 și a bugetului estimat organizării acestora.

19.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.

20.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.

21.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Rm. Vâlcea, conform Anexei nr. VIII la Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu 1 martie 2024.

22.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 11 martie 2024.

23.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Filarmonicii „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, România și Municipiul Akhaltsikhe, Regiunea Samtskhe – Javakheti, Georgia.

25.Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2023.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2024 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027.

27.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2023.

28.Întrebări, interpelări și informări.