Vineri 25 mai inclusiv, termen pentru unele obligaţii fiscale


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, până vineri, 25 mai inclusiv, trebuie să depună la Fisc, după caz:

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2012, formular 100. Reglemen­tare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a per­soa­nelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii aprilie 2012, formular 112. Reglementare: HGR nr. 1397/2010;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obliga­ţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2012, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Co­dul Fiscal, cu modificările şi completările ul­terioare; OPANAF nr. 3.665/2011; Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 aprilie 2012;

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt consi­de­rate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care benefi­cia­rul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Regle­mentare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modifi­cările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfă­şoa­ră activitate în România şi de către per­soa­nele fizice române angajate ale misiu­nilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bu­getului de stat aferente lunii aprilie 2012, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna aprilie 2012, formular 390 VIES. Re­glementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu mo­di­fi­cările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

– Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna aprilie 2012 de către plătitorii de TVA cu pe­rioadă fiscală lunară. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011;

– Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat con­form art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012.

– Declaraţie privind veniturile realizate din România, formular 200.Se depune de persoanele fizice care au realizat în anul 2011 în mod individual sau în asociere venituri în bani sau în natură din România provenind din: activităţi indepen­den­te; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se deter­mină în sistem real; transferul titlurilor de va­loare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen. Reglementare: art. 83, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012;

– Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate, formular 201. Se depune de persoanele fizice rezidente ro­mâne cu domiciliul în România care au realizat în anul 2011 venituri din străinătate, ca urmare a desfăşurării activităţii în străi­nă­tate provenind din: profesii libere; activităţi comerciale; valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole; dividende; do­bânzi; premii; jocuri de noroc; transferul pro­prie­tăţilor imobiliare din patrimoniul per­sonal; câştiguri din transferul titlurilor de va­loare; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen etc. Reglementare: art. 90, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012;

– Declaraţie privind venitul esti­mat/nor­ma de venit, formular 220. Se depune de persoanele fizice care în anul 2011 au realizat pierderi şi cei care au reali­zat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior. Reglementare: art. 81, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012;

– Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit, formular 221. Se depune de contri­buabilii care realizează venituri în bani sau în natură în anul 2012, anterior datei de 25 mai, din agricultură (cultivarea şi valo­rificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viti­cole şi pomicole şi altele asemenea); pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. Reglementare: art. 74, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 647/2012;

– Declaraţie privind veniturile esti­mate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, formular 223. Se depune de către asocierile care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de cele din anul fiscal anterior. Reglementare: art. 81, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012;

– Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem locativ pentru domeniul locativ, formular 230. Se depune de către persoanele fizice care în anul 2011 au realizat venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii (au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora; optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult; solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an). Reglementare: art. 57, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012.