Ultima strigare pentru apicultorii vâlceni!


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă cu semnătura directoarei Denisa Iacob, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea reaminteşte potenţialilor beneficiari că data limită până la care se depun Cererile de plată pentru accesarea Programului Național Apicol (PNA) în anul curent este 16 august 2017.
„Beneficiarii Programului sunt apicultorii (persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale) pentru acţiunile: combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei; raţionalizarea transhumanţei; măsuri de asistenţă pentru repopulare a şeptelului apicol dar și cooperativele agricole recunoscute conform legislaţiei în vigoare, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.
Obiectivul Programului îl constituie îmbunătăţirea producţiei şi comercializării produselor apicole prin: acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru achiziţionarea de: medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen sau încălzitor miere, de mătci, şi/sau familii de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral; acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole pentru achiziţionarea de: maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox.
Valoarea sprijinului financiar alocat Programului Naţional Apicol pentru perioada 2017-2019, este de 97.626 mii lei, din care suma de 48.813 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 1102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, distribuită astfel: pentru anul 2017 – 32.542 mii lei; pentru anul 2018 – 32.542 mii lei; pentru anul 2019 – 32.542 mii lei” se menționează în text.
Termen pentru banii de împădurire
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță potențialii beneficiari că, în perioada imediat următoare, se va lansa sesiunea 2/2017 de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020. Alocarea financiară pentru sesiunea 2/2017 privind Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” este de 50.000.000 euro. Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.
Perioada de primire a cererilor de sprijin: 21 august – 6 octombrie 2017.
Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și de obținere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră. Precizăm că, după publicarea pe site-ul APIA a Ghidului solicitantului aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potențialii beneficiari pot solicita Centrelor Județene APIA eliberarea Notei de constatare și identificare a suprafețelor de teren destinat împăduririi în sistemul IACS – LPIS gestionat de APIA care stă la baza întocmirii proiectului tehnic de împădurire.